Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Help i Ofalwyr

Help i Ofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n methu gofalu amdanyn nhw eu hunain oherwydd salwch, anabledd, neu effeithiau heneiddio a’ch bod yn rhoi gofal sylweddol, di-dâl i’r person hwnnw, felly rydych yn Ofalwr.

Gwasanaethau i’ch helpu chi gyda’ch cyfrifoldebau gofalu:

 • Rhoi cyngor a gwybodaeth i chi
 • Eich cyfeirio at gyrff gwirfoddol sy’n gallu rhoi grantiau a chymorth i ofalwyr.
 • Cymorth gyda’r gwaith garddio, glanhau neu i brynu offer
 • Rhoi seibiant i chi.
 • Ailasesu’r cymorth a gaiff y person rydych chi’n gofalu amdano i wneud yn siŵr bod eich anghenion chi’n cael sylw.

Er bod modd trefnu rhai gwasanaethau’n uniongyrchol gyda chorff gwirfoddol, gyda gwasanaethau eraill, mae’n rhaid cynnal asesiad i weld beth yw’ch anghenion a pha wasanaethau sydd ar gael i’ch helpu. 

Help I Ofalwyr Ifanc

Os ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, rydym yn awyddus iawn i wneud yn siŵr bod eich teulu’n cael yr help angenrheidiol fel nad yw’ch addysg na’ch bywyd cymdeithasol chi’n dioddef.  Gall Prosiect Gofalwyr Ifanc Bernados hefyd roi cyngor a chymorth. 

Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint - Barnardo’s Cymru
Mae Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint yn gweithio gyda phobl ifanc 5 – 18 oed sy’n gofalu am aelod o’u teulu oherwydd anabledd corfforol neu salwch hirdymor, camddefnyddio sylweddau neu faterion iechyd meddwl.  Gall Gofalwyr Ifanc atgyfeirio eu hunain i’r gwasanaeth neu gall aelod o’u teulu, athro, meddyg, nyrs ysgol, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr cymorth eu hatgyfeirio.

Mae Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint wedyn yn cynnal asesiad gyda’r gofalwr ifanc a’i deulu er mwyn creu pecyn cymorth unigol.  Cynigir cymorth pellach drwy ymgysylltu ac eirioli gydag asiantaethau eraill i gael gafael ar gymorth ychwanegol i’r gofalwr ifanc a’i deulu er mwyn gostwng effaith y rôl ofalu.

Mae’r prosiect yn darparu:

 • Gweithgareddau a seibiant,
 • Penwythnosau preswyl i ffwrdd,
 • Grwpiau cymorth i gyfoedion er mwyn cyfarfod â phobl ifanc eraill mewn sefyllfaoedd tebyg,
 • Cyrsiau hyfforddi i helpu gofalwyr ifanc,
 • Cymorth unigol gan weithiwr prosiect,
 • Gwasanaethau seibiant,
 • Fforwm gofalwyr ifanc,
 • Grŵp i ofalwyr 16-25 oed

Mae Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint hefyd yn gweithio’n strategol i godi ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â gofalwyr ifanc gydag asiantaethau a sefydliadau partner.  Rydym yn darparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth ac i roi cymorth i aelodau’r fforwm ieuenctid i’w galluogi i roi cyflwyniadau mewn cynadleddau a chymryd rhan mewn ymgynghoriadau ynghylch materion sy’n bwysig i ofalwyr ifanc.  Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01352 755422 neu e-bostiwch flintshireservices@barnardos.org.uk

Gwasanaethau Cefnogi i Ofalwyr

Mae NEWCIS yn darparu ystod eang o wybodaeth a chymorth am ddim ac yn gyfrinachol i oedolion sy’n gofalu am unigolion yn Sir y Fflint.  Mae NEWCIS hefyd: 

 • yn rhedeg rhaglen hyfforddiant i ofalwyr mewn pedwar maes allweddol: sgiliau ymarferol, cymorth emosiynol, gweithgareddau hamdden/diddordebau a chymorth cyflogaeth.  Mae’r cyrsiau’n cynnwys symud a gosod, cymorth cyntaf, rheoli straen, peintio a TGh.
 • yn trefnu sesiwn galw heibio bob wythnos yng Nghanolfan Ofalwyr yr Wyddgrug a grwpiau cymorth misol.  Mae apwyntiadau therapi holistig a chwnsela ar gael gan NEWCIS a gellir eu harchebu am ddim ar 01352 752525.
 • yn rhoi llais i ofalwyr ac yn cynrychioli eu barn yn y gwaith o gynllunio a datblygu gwasanaethau i ofalwyr, yn lleol ac yn genedlaethol, gyda phartneriaid mewn sefydliadau statudol a mudiadau gwirfoddol.
 • yn trefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i roi gwybod i ofalwyr am eu hawliau a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt gan gynnwys Wythnos Gofalwyr a Diwrnod Hawliau Gofalwyr.
 • staff sy’n gweithio’n benodol gyda phob meddygfa ac ysbyty gymunedol yn y sir.  Mae’r staff yn gweithio gyda gofalwyr pobl sydd ag anhwylderau hirdymor neu sy’n derbyn cyllid gofal iechyd parhaus.
 • hefo brosiect a ariennir gan y Loteri Fawr o’r enw ‘Agor Drysau i Ofalwyr’ sy’n darparu gwasanaethau i ofalwyr gan gynnwys seibiant 48 awr yng nghyfleuster Tai Gofal Ychwanegol Llys Eleanor, gwaith grŵp, cyflwyniad i ofal dydd ac eiriolwr gofalwyr sy’n gweithio yng Ngwasanaeth Eiriolaeth Sir y Fflint.
 • hefo gynllun grant i gynorthwyo gofalwyr â’u hanghenion ymarferol megis garddio, cynnal a chadw’r cartref, gwyliau neu offer. Mae NEWCIS yn cydgysylltu Cynllun Seibiant Pontio’r Bwlch, sy’n cynnig cynllun seibiant hyblyg wedi’i gynllunio ac mewn argyfwng i ofalwyr.

Lyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr NEWCIS

Am fwy o fanylion ffoniwch NEWCIS ar 01352 752525 neu edrychwch ar wefan: 
Gwasanaeth Gwybodaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Mae Gwasanaethau Gofal Crossroads Gogledd Cymru Ymddiriedolaeth y Gofalwyr (Gofal Crossroads Gogledd Cymru gynt) yn rhoi gwasanaethau gofal seibiant i’r rhai sy’n gofalu am bobl o bob oed gan gynnwys plant.  Rydym yn cyflogi gweithwyr cymorth generig sydd wedi’u hyfforddi ac sydd â phrofiad o ymdrin â salwch ac anableddau o bob math gan gynnwys salwch meddwl, dementia, strôc, clefyd Parkinsons, MS ac awtistiaeth.  Cynigir gofal naill ai yng nghartref y gofalwr neu yn y gymuned leol a gellir cynnig gofal seibiant unrhyw adeg o’r dydd gan gynnwys gyda’r nos a phenwythnosau.  Caiff gofalwyr eu cyfeirio atom yn dilyn asesiad o’u hanghenion ac mae’n bosibl cysylltu’n uniongyrchol â ni i gael gwybodaeth neu gyngor.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnig seibiant am gyfnod byr i ofalwyr a chanddynt anghenion iechyd, i ganiatáu iddynt hwythau barhau i roi gofal. Dim ond staff y GIG all gyfeirio pobl at y gwasanaeth hwn.

I gael rhagor o fanylion ewch i’n gwefanneu ffoniwch 01492 542212.

Y Groes Goch Brydeinig
Gall y Groes Goch Brydeinig cynnig y cymorth canlynol i ofalwyr:

Cerdyn Argyfwng Gofalwyr
Beth fyddai’n digwydd i’r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano/amdani pe baech chi yn gorfod mynd i’r ysbyty mewn argyfwng? Os yw’r cerdyn hwn gennych mewn argyfwng bydd modd i’r ysbyty ffonio’r llinell argyfwng 24/7 i roi’r cymorth argyfwng yr ydych wedi’i ddewis a’i gynllunio ar gyfer y sawl yr ydych yn gofalu amdano/amdani. Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi mewn argyfwng. Sylwch fod raid i chi gadw’r cerdyn gyda chi bob amser i sicrhau ei fod yn effeithiol.

Cymorth yn y Cartref mewn Argyfwng i Ofalwyr 
Os ydych yn ofalwr ac yn meddwl yr hoffech gael cymorth ymarferol megis siopa, casglu presgripsiwn neu gymorth i dalu biliau ac ati i’ch helpu drwy gyfnod anodd, bydd un o’n gwirfoddolwyr hyfforddedig yn gallu ymweld â chi a’ch helpu drwy’r cyfnod anodd.

Gwasanaeth Eistedd i Ofalwyr
Gall y Groes Goch Brydeinig eich cynorthwyo i fynychu apwyntiadau hanfodol byr achlysurol megis; ysbyty, meddygfa ac optegydd.  Gall un o’n gwirfoddolwyr hyfforddedig eistedd a bod yn gwmni i’r sawl yr ydych yn gofalu amdano/amdani am hyd at awr a hanner tra’r ydych yn mynychu’ch apwyntiad.  Sylwch mai gwasanaeth eistedd yw hwn yn unig, ac nid ydym yn darparu unrhyw ofal i’r unigolyn.

Am fwy o fanylion ffoniwch y Groes Goch Brydeinig ar 01352 718374

Canolfan Niwrotherapi (Canolfan Cymorth MS gynt)
Mae’r Ganolfan Niwrotherapi yn Saltney yn cynorthwyo pobl sydd ag ystod eang o anhwylderau niwrolegol a’u gofalwyr.  Mae’r Ganolfan yn cwmpasu rhanbarth eang o ogledd Cymru a Swydd Caer i Swydd Amwythig a Chilgwri.  Mae’n sylfaen ar gyfer darparu gofalwyr llanw o safon yn rheolaidd, rhoi mynediad at wybodaeth, gwasanaethau cwnsela, a sesiynau cynghori unigol ac mewn grwpiau.

Gall gofalwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y ganolfan, gan cynnwys digwyddiadau cymdeithasol, grwpiau gofalwyr, gweithdai wedi’u teilwro a sesiynau mewn ymlacio, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, codi a chario a Pilates a rhwydweithiau cymorth. 

Am fwy o fanylion am y Ganolfan Niwrotherap  edrychwch ar wefanneu ffoniwch 01244 678619.

Daffodils
Mae Daffodils yn grŵp hunangymorth i blant anabl a’u teuluoedd agos.  Mae’n darparu gweithgareddau hamdden i blant, eu teuluoedd a’u gofalwyr a phethau eraill i’w gwneud mewn amser hamdden er mwyn eu hintegreiddio yn y gymdeithas a gwella eu amodau bywyd.  Maent yn helpu teuluoedd i gael mynediad i weithgareddau a digwyddiadau hamdden.

Mae Clwb Ieuenctid, Clwb Campfa, Diwrnodau Hwyl Ffatri, Tripiau yn ystod y Gwyliau a Diwrnodau Thema i gyd yn cael eu goruchwylio gan staff a gwirfoddolwyr DAFFODILS sy’n galluogi rhieni / gofalwyr i sgwrsio, siarad a dysgu oddi wrth ei gilydd hefyd. Diffinnir plant a phobl ifanc fel rhai 0 i 25 oed.

Am fanylion ffoniwch 01352 250147 

Gwasanaethau cymorth i’r rhai sy’n gofalu am bobl sydd â salwch meddwl neu ddementia 

Hafal
Mae Hafal yn cynorthwyo’r rhai sy’n gofalu am bobl â salwch meddwl difrifol.  Maent yn darparu ystod o seibiannau byr hyblyg i gynorthwyo gofalwyr yn eu rôl, sy’n ategu gwasanaethau iechyd meddwl presennol yn Sir y Fflint.  Mae Hafal hefyd yn darparu cymorth unigol, cymorth i grwpiau, cyngor, gwybodaeth, maent yn cyfeirio gofalwyr at wasanaethau ac yn paratoi calendr misol.

Mae Hafal hefyd yn darparu cymorth mwy dwys i ofalwyr a theuluoedd ar adegau argyfyngus, gan gynnwys gwybodaeth am hawliau gofalwyr, arweiniad ar reoli eu rôl fel gofalwyr, anhwylderau iechyd meddwl, meddyginiaeth a sgîl-effeithiau a llawer o bynciau perthnasol eraill i ofalwyr.  Mae Hafal yn gweithio ar y cyd â phartneriaid statudol i gynorthwyo gofalwyr i fynd i’r afael ag unrhyw heriau sy’n eu hwynebu fel gofalwyr.

Am fwy o fanylion am Hafal edrychwch ar wefanneu ffoniwch 01244 834942.

Cymdeithasol Alzheimer’s
Mae Gweithwyr Cymorth Dementia ar gael i roi gwybodaeth ac i rymuso pobl â dementia, gofalwyr a theuluoedd ac maent yn darparu gwybodaeth, cymorth emosiynol a chyngor ymarferol mewn modd sensitif. 

 • Mae Rhaglenni Cymorth Gwybodaeth i Ofalwyr (CriSP) yn rhaglen sy’n ceisio helpu gofalwyr i ddysgu mwy am ddementia mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.
 • Eirioli: Mae Gwasanaeth Eirioli Llais a Dewis yn wasanaeth eirioli arbenigol sy‘n cynorthwyo unigolion sydd â dementia.
 • Cyfeillio: Mae Gwasanaeth Cyfeillio ‘Side by Side’ yn darparu gwasanaeth cyfeillio i ofalwyr dros y ffôn, gan gyfeillio ag unigolion a grwpiau o bobl sydd â dementia.
 • Grwpiau Diddordebau Newydd: prosiect newydd drwy Ogledd Cymru i bobl â dementia i’w hannog nhw a’u teuluoedd a’u ffrindiau i gymryd rhan mewn grwpiau sy’n rhannu diddordebau fel Celf a Chrefft, TGCh a Symud a Chân.
 • Gwasanaethau eraill yw Caffis Atgofion a Grwpiau Cymorth i Ofalwyr. 

Am fwy o wybodaeth am Cymdeithasol Alzheimer's ewch i'r wefan ffoniwch 01352 700462