Hafan>
Preswyl > Ffyrdd a Theithio > Hawliau tramwy cyhoeddus

Hawliau tramwy cyhoeddus

Mapiau a llwybrau

Archwiliwch y Rhwydwaith Hawliau Tramwy ar ein map rhyngweithiol (ffenestr newydd)|   

Fap ‘Explorer’ Arolwg Ordnans: Caiff y sir ei chwmpasu gan fapiau 256 "Wrexham & Llangollen", 265 "Clwydian Range" a 266 "Wirral & Chester" sydd wedi’u gosod ar raddfa o 1:25,000. Mae mapiau Explorer yn eithaf cyfredol ac yn dangos hawliau tramwy ac unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd yn glir iawn. Maent hefyd yn dangos ffiniau caeau, felly mae’n hawdd gweld lle mae’r llwybr yn rhedeg.  Edrychwch ar wefan yr Arolwg Ordnans (ffenestr newydd)|

Cau llwybrau dros dro

Ambell waith mae angen cau hawliau tramwy cyhoeddus am gyfnod dros dro er mwyn diogelu’r cyhoedd; er enghraifft pan fydd gwaith cloddio neu gynnal a chadw yn cael ei wneud neu pan fydd gwaith adeiladu yn mynd ymlaen yn agos atynt. Isod gwelir rhestr o rannau o’r rhwydwaith hawliau tramwy sydd wedi cau am gyfnod dros dro:

Rhoi gwybod am broblem

Hysbysu: cŵn yn baeddu, torri gwair, cynnal a chadw perthi a rheoli chwyn, llifogydd a draeniad, glanhau strydoedd, goleuadau stryd.

E-bost: gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk / Ffon: 01352 701234

Os oes unrhyw broblem yng nghyswllt hawl tramwy cyhoeddus, p’un a yw’r broblem yn ymwneud â rhwystr, anifeiliaid ymosodol, arwyddion ar goll, camfeydd y mae angen eu trwsio neu gyflwr llwybrau, cysylltwch â’r Is-adran Hawliau Tramwy.

E-bost: hawliautramwycyhoeddus@siryfflint.gov.uk / Ffoniwch: 01352 704612

Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi gymaint o fanylion â phosibl am natur a lleoliad y broblem.

Gofrestr hawliau tramwy

Gweld y Gofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus -  Adran 31(6)  / Adran 53B|

Mae Adran 31 (6) o Ddeddf Priffyrdd 1980 (Deddf 1980) yn galluogi unrhyw dirfeddiannwr i gyflwyno mapiau, datganiadau a datganiadau statudol yn dangos pa lwybrau, os o gwbl, y maent yn eu cydnabod fel hawliau tramwy cyhoeddus dros dir yn eu meddiant.  O dan adran 31A Deddf 1980 (fel y'i diwygiwyd), mae gofyn i bob awdurdod lleol greu a chadw cofrestr sy'n cynnwys gwybodaeth am y mapiau a'r datganiadau hynny a gyflwynir.

O dan adran 53 ac atodlen 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Deddf 1981), gall unrhyw un wneud cais i'r Cyngor Sir, fel yr awdurdod arolygu, i addasu'r map diffiniol a'r datganiad o hawliau tramwy cyhoeddus trwy:

  • ychwanegu llwybrau sydd heb eu cofnodi;
  • newid statws llwybrau sydd eisoes wedi'u cofnodi;
  • dileu ffyrdd sydd wedi'u cynnwys mewn camgymeriad; neu
  • wneud unrhyw newidiadau eraill 'r map a'r datganiad.    

Mae Adran 53B Deddf 1981 (fel y'i diwygir) yn mynnu bod pob awdurdod arolygu yn creu a chadw cofrestr o'r ceisiadau hyn, gan gynnwys manylion megis rhifau llwybrau, lleoliadau a'r cynnydd a wneir gyda'r cais.

Rhagor o wybodaeth

Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (PDF 43KB ffenestr newydd)|

|
A to Z of Services