Deddf Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn llywodraethu’r ffordd y caiff data personol ei ddiogelu a’i ddefnyddio.  Mae’r Ddeddf yn berthnasol i ddata personol unigolion byw ond nid gwybodaeth sy’n ymwneud â phobl sydd wedi marw.  Mae’r wyth egwyddor yn y Ddeddf yn datgan y bydd data personol:

1. Yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithiol
2. Yn cael ei brosesu at ddibenion cyfreithiol a chydnaws a nodwyd
3. Yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn rhy fawr
4. Yn gywir a, lle bo hynny’n angenrheidiol, yn gyfredol
5. Yn cael ei gadw am ddim mwy nag sydd raid
6. Yn cael ei brosesu yn unol â hawliau gwrthrych y data
7. Yn cael ei gadw’n ddiogel
8. Yn cael ei drosglwyddo y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop os oes diogelwch digonol yn unig.
 
Mae gan unigolion hawliau penodol mewn perthynas â’u data personol, sef: 
1. Hawliau i wneud cais gwrthrych am wybodaeth
2. Hawl i atal prosesu sy’n debygol o achosi difrod neu ofid diwarant, sylweddol
3. Hawl i atal prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol
4. Hawl mewn perthynas â phenderfyniadau awtomataidd
5. Hawl i gymryd camau i dderbyn iawndal os yw’r unigolyn yn dioddef difrod
6. Hawl i gymryd camau i unioni, rhwystro, dileu neu ddinistrio data anghywir
7. Hawl i wneud cais i’r Comisiynydd Gwybodaeth am asesiad i weld a dorwyd unrhyw ddarpariaeth yn y Ddeddf (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r corff annibynnol a grëwyd i orfodi’r Ddeddf a darparu cyngor ac arweiniad i unigolion a sefydliadau).  
CEISIADAU GWRTHRYCH AM WYBODAETH
Mae’r hawl i wneud cais gwrthrych am wybodaeth yn galluogi unigolion i weld gwybodaeth a gedwir amdanynt.  Rhaid gwneud ceisiadau ysgrifenedig am wybodaeth felly ac fe’u gelwir yn ‘Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth’.
Os ydych yn chwilio am gofnodion yn ymwneud â’r cyfnod yr oeddech dan ofal, ni fydd unrhyw ffi yn cael ei chodi.  Teipiwch 'amh' yn y blwch 'rhif derbynneb'.
1. Codir £10 am bob cais a gellir talu ar-lein (ffenestr newydd) neu drwy ffonio (gweler y manylion isod) gyda’r rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd.
2. Gwnewch nodyn o'ch rhif derbynneb. 
3. Llenwi ffurflen (ffenestr newydd), a nodwch eich rhif derbynneb ar y ffurflen. 
Ffurflen gais i weld gwybodaeth (ffenestr newydd)

Os fyddai’n well gennych chi anfon eich cais trwy’r post neu ei ddanfon gyda llaw i swyddfeydd y Cyngor, mae copi o’r ffurflen, y gellir ei lawr lwytho, wedi’i atodi yma:

Ffurflen Gais Mynediad at Bwnc Gorffennaf 2016

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon at y dibenion y bwriedir iddi gael ei defnyddio yn unig, ac ni fydd yn ei datgelu i unrhyw barti arall heb ganiatâd deiliad y data, oni bai y caiff ganiatâd i wneud hynny gan y Ddeddf Diogelu Data.

Bydd gan y Cyngor 40 diwrnod calendr ar ôl derbyn y cais ysgrifenedig i ddweud, cyn belled a bod ffi o £10 wedi’i derbyn, fod y Cyngor yn fodlon â hunaniaeth y sawl sy’n gwneud cais a bod gwybodaeth ddigonol wedi’i darparu er mwyn gallu dod o hyd i’r wybodaeth a geisiwyd.  

Er y gellir derbyn Ceisiadau gan Unigolion i Weld Gwybodaeth Amdanynt eu Hunain yn electronig, caiff ymatebion eu hanfon fel arfer drwy ddosbarthiad wedi ei gofnodi oherwydd rhesymau diogelwch.


CWYNION DIOGELU DATA 
Mae gan y Cyngor weithdrefn benodol i ymdrin ag unrhyw gwynion ynglŷn â’r ffordd y mae gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, a gellir ei gweld yma: 
Gweithdrefn Gwyno Diogelu Data


MWY O WYBODAETH 
Am fwy o wybodaeth am Ddiogelu Data yng Nghyngor Sir y Fflint, ysgrifennwch at: 

Cyngor Sir y Fflint, Tîm Diogelu Data, Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NR neu ffoniwch 01352 702423.  

Ceir gwybodaeth a chyngor am Ddiogelu Data ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth: www.ico.org.uk

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol