foodcourt

Welcome to Flintshire
High Schools Catering Service

We provide a wide range of food choices, created within and in support of the Welsh Government Appetite for Life food standard regulations.
Our priority is to ensure that all menus provide balanced and nutritious food choices, as an important and integral part of school life.

Eating healthy nutritionally balanced meals helps support a young person’s continued growth and development, boosting concentration, improving performance and active participation throughout the school day.


Croeso i Wasanaeth Arlwyo Ysgolion Uwchradd Sir y Fflint

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd a gaiff eu paratoi yn ôl rheoliadau safonau bwyd cynllun
Blas am Oes Llywodraeth Cymru. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod ein holl fwydlenni’n cynnig bwydydd
cytbwys a maethlon, fel rhan bwysig a hanfodol o fywyd ysgol.

Mae bwyta prydau iach a chytbwys o ran maeth yn hybu twf a datblygiad pobl ifanc, yn eu helpu i
ganolbwyntio, ac yn gwella’u perfformiad a’r modd y maent yn cyfrannu drwy gydol y diwrnod yr ysgol.

weekly menu/bwydlen wythnosol

tariff/prisisu prydau

food fest/gwyl fwyd

appetite for life/blas am oes

Our Health & Nutrition Commitment

All meals served throughout Flintshire High Schools meet the Welsh Governments Appetite for Life strict regulation standards. We ensure that our students are offered a healthy balanced menu with a range of different dishes which meet stringent nutritional and food standards without compromising flavour, taste or creativity.

Appetite for Life food standards are designed to reduce the amount of fat, sugar and salt served in school food and fried food is limited to twice a week. All of our roast and baked potato dishes are prepared without the use of fat and salt is no longer used in our cooking.


Ein hymrwymiad i iechyd a maeth

Mae’r holl brydau y byddwn yn eu gweini yn Ysgolion Uwchradd Sir y Fflint yn bodloni safonau llym cynllun Blas am Oes Llywodraeth Cymru. Rydym yn gofalu ein bod yn cynnig bwydlen iach a chytbwys i’n myfyrwyr, ynghyd ag amrywiaeth o wahanol brydau sy’n bodloni safonau bwyd a maeth llym sydd, er hynny, yn blasu’n dda ac yn dangos creadigrwydd.

Cynlluniwyd safonau bwyd Blas am Oes i leihau’r braster, y siwgr a’r halen sy’n cael ei gynnwys mewn bwyd ysgol a dim ond dwywaith yr wythnos y caiff bwyd wedi’i ffrio ei gynnig. Mae’n holl brydau rhost a’n prydau tatws drwy’u crwyn yn cael eu paratoi heb ddefnyddio braster ac nid ydym yn defnyddio halen bellach wrth goginio.

Feedback/Comments

We welcome your feedback and suggestions to enhance our service. Please send these to:
Telephone 01352 704111 or Email FacilitiesServices@flintshire.gov.uk


Adborth/Sylwadau

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau a all wella’n gwasanaeth. Anfonwch y rhain drwy:
Ffonio 01352 704111 neu e-bostio FacilitiesServices@flintshire.gov.uk