Alert Section

Cyfarpar i gefnogi bod yn annibynnol


Gellir defnyddio cyfarpar i gefnogi pobl yn eu bywydau bob dydd i barhau i wneud pethau sydd yn bwysig iddynt hwy. Yn aml iawn mae ar gael ar-lein, mewn siopau anabledd lleol a siopau cadwyn genedlaethol yn ogystal â sefydliadau arbenigol. Gellir gweld rhestr o leoliadau ar ddiwedd yr wybodaeth hon, er nid yw'n rhestr gyflawn.

Yn aml iawn gall bobl gael mynediad at y datrysiad cywir eu hunain drwy gysylltu â'n gwasanaethau i gael cyngor diduedd a gwybodaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl, eu teuluoedd a ffrindiau i ddod o hyd i ddatrysiadau lle bynnag bo'n bosibl gyda chyflwyniad o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Mae hyn yn caniatáu i'n gwasanaethau ganolbwyntio ar y rheiny sydd ein hangen fwyaf. Os oes gan rywun anghenion parhaus a hyd yn oed gyda'r wybodaeth hon, a dal ddim yn teimlo'n hyderus i fynd ar ôl hyn, gallwn gynnig asesiad cymesur, ac mewn rhai achosion, treialu cyfarpar i sicrhau ei fod yn debygol o weithio i chi cyn i chi brynu unrhyw beth. Mae hwn yn cynnig cyfle i chi feddwl am beth sy'n bwysig i chi ac i drafod syniadau ar sut y gellir ei gyflawni.

Ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion mwy arbenigol, cyflawnir asesiad mwy manwl gan ganolbwyntio ar 'alwedigaeth' neu weithgareddau dyddiol yr ydych eisiau eu cyflawni a'r gefnogaeth yr ydych chi ei angen ac/ neu eich gofalwyr eu hangen. Mae cyfarpar arbenigol yn cael eu treialu ochr yn ochr â datrysiadau eraill, megis arferion archwilio a thechnegau sy'n gallu helpu ac mewn rhai achosion addasiadau. Mae cynllun yn cael ei lunio gyda chi a/ neu ofalwyr a theuluoedd i sefydlu pwy sy'n gyfrifol am ba elfennau o'r cynllun. Gall hyn gynnwys codi a symud arbenigol neu gyfarpar teleofal a all fod angen eu gwasanaethu'n rheolaidd.

I gael help a chyngor, cysylltwch â: 

  • E-bost: spoa@flintshire.gov.uk
  • Ysgrifennwch at: Un Pwynt Mynediad, Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1PZ.
  • Ffôn:

Adnoddau Cymunedol

Gallwch ddod o hyd i'ch fferyllydd agosaf drwy ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ar y wefan yn www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Hefyd mae siopau arbennig sy'n gwerthu cyfarpar - gweler y Llyfr Melyn dan "Mobility & Access" neu ar y wefan yn www.yell.com

Mae rhai darparwyr lleol yn cynnwys:

Canolfan Adnoddau Anabl, Ysbyty Glan Clwyd, Sarn Lane, Bodelwyddan, LL18 5UJ 01745 341967 www.disabilityresourcecentre.org.uk

DSL Mobility Ltd, 141 Holt Road, Wrecsam, LL13 9DY.  01978 253520 www.dslmobility.co.uk

Ableworld:
17 Georges Crescent, Wrecsam, LL13 8DA. 01978 358588
St David's Retail Park, High Street, Saltney, CH4 8SN. 01244 675608  www.ableworld.co.uk

Vision Support
Unit 1&2, The Ropeworks, Whipcord Lane, Caer, CH1 4DZ 01244 381515 www.visionsupport.org.uk

Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru  77 Conway Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7LN.
Rhif Ffôn: 01492 530013 Ffacs: 01492 532615 SMS: 07719 410355 www.deafassociation.co.uk

Mae'r Disabled Living Foundation yn elusen sy'n cynnig cyngor diduedd am ddim ynghylch pob math o offer ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl. Eu llinell gymorth yw
0300 999 0004 neu ewch ar-lein i www.dlf.org.uk

Sylwer: Mae'r holl wybodaeth yn gywir ar adeg yr argraffiad ond efallai bydd angen ei wirio.

Nid yw Cyngor Sir Y Fflint yn cymryd cyfrifoldeb am weithredoedd cwmnïau unigol.