Campws Queensferry


Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud gwaith yng Nghampws Queensferry ar brosiect a fydd yn gwella darpariaeth addysg a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. Bydd y Cyngor, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, a'r WRU yn buddsoddi dros £11 miliwn yn y campws gyda’r nod o ddarparu’r newidiadau canlynol i’r campws.

Ysgol Gynradd Queensferry – bydd neuadd a chyfleusterau bwyta newydd, mynedfa ac ardal dderbynfa newydd i hyd at 180 o ddisgyblion llawn amser a gwaith ychwanegol y tu allan wedi’u cynnwys a byddwn hefyd yn dargyfeirio’r llwybr cerdded presennol.

Plas Derwen – canolfan addysgol newydd ar gyfer 111 o leoedd i ddisgyblion sy’n ei chael yn anodd cael mynediad i addysg prif ffrwd ac sydd angen ymyrraeth arbenigol ar gyfer eu heriau ymddygiadol, cymdeithasol ac emosiynol. Bydd y datblygiad deulawr yn cynnwys naw ystafell ddosbarth gydag ystafelloedd grŵp cysylltiedig, ystafelloedd anogaeth ac ardaloedd adnoddau i’w rhannu. Bydd yr ardal chwarae bresennol yn cael ei rhannu i roi gofod penodol y tu allan i setiau o ddisgyblion.

Canolbwynt Cymunedol – adeilad newydd yn cynnwys ystafelloedd dysgu i’r gymuned eu defnyddio, ystafelloedd newid i glybiau chwaraeon y gymuned gan gynnwys clwb rygbi lleol a lle i’w rannu ar gyfer gweithgareddau clybiau ac i’w ddefnyddio gan grwpiau cymunedol. Rydym yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol Glannau Dyfrdwy ar y rhan hon o’r prosiect.

Y cyfleusterau ar eu newydd wedd i drawsnewid y campws presennol yn un sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd yr ardaloedd dysgu gwell yn helpu i ysbrydoli disgyblion ac yn helpu’r Cyngor i gyflawni ei rwymedigaethau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae’r prosiect yn annog Cymru sy’n fwy cyfartal trwy ddarparu cyfleusterau modern a fydd yn cael gwared â rhwystrau i ddysgu ac yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd plant a phobl ifanc yn cyflawni eu gwir botensial. 

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cael ei gwblhau gan Kier Construction, a disgwylir i ran Plas Derwen a’r Canolbwynt Cymunedol gael ei chwblhau yn haf 2021 ac Ysgol Gynradd Queensferry yn haf 2020.

Datganiad i'r wasg:
Cyhoeddi’r Prosiect Ionawr 2020