Beth yw Hyfforddeion Sir y Fflint yng Nghyngor Sir y Fflint?


Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o hyfforddeion i ddechrau yn hydref 2021. 

Bydd Hyfforddeion Sir y Fflint yn cael eu rhoi ar Raglen Brentisiaeth. Fel Hyfforddai Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella’ch gwybodaeth a’ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog, i gyd yr un pryd.

Yn Sir y Fflint rydym ni’n recriwtio hyfforddeion yn ystod yr haf, fel eu bod yn barod i ddechrau gweithio a chofrestru yn y coleg ym mis Medi. Ar gyfer y Cyngor, mae'n ffordd wych i ddatblygu pobl gyda'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen. I chi, mae'n gyfle i gael profiad ymarferol a hyfforddiant yn y gwaith, wrth ennill cymwysterau a gaiff eu cydnabod yn y diwydiant. 

Gall lleoliadau bara rhwng un a phedair blynedd yn dibynnu ar y cymhwyster a lefel y lleoliad.  Fel arfer bydd hyfforddeion yn seiliedig yn y gwaith am bedwar diwrnod a’r coleg am un diwrnod yr wythnos, unwaith eto mae hyn yn dibynnu ar strwythur y cymhwyster. 

Mathau o leoliadau sydd i’w cael yng Nghyngor Sir y Fflint

Mae nifer o wahanol fathau o leoliadau ar wahanol lefelau:

  • Hyfforddeion Sir y Fflint - wedi'u hanelu at y rhai sy'n gadael ysgol neu sy'n dychwelyd sydd â 5 TGAU neu gymhwyster cyfwerth.  Bydd Prentisiaid Sir y Fflint yn ymgymryd â fframwaith Prentisiaeth lefel 2/3 dros gyfnod o ddwy flynedd.  (Gall graddau TGAU amrywio gan ddibynnu ar y lleoliad – i gael gwybod mwy, ewch i’r adran Amlinelliad Lleoliadau sydd ar ddiwedd y ddogfen hon)
  • Hyfforddeion Lefel Uwch Sir y Fflint - wedi’i anelu at y rhai sy'n ystyried y Brifysgol neu'r gweithle.  Bydd gan ymgeiswyr gymwysterau “Safon Uwch” perthnasol neu gymwysterau Lefel 3 perthnasol a byddant yn gwneud cymhwyster lefel 3/4 neu 5 priodol
  • Hyfforddeion Graddedig Sir y Fflint - wedi’i anelu at y rhai sydd am fynd i mewn i'r gweithle ar ôl y Brifysgol ac ennill cymwysterau proffesiynol. Bydd gan raddedigion radd ac yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol ar lefel 5/6 yn y proffesiwn perthnasol.

Profiad Gwaith

Bydd eich profiad yn y gweithle yn golygu gwneud gweithgareddau gwaith sy'n berthnasol i'r cymhwyster yr ydych yn ei wneud.  Byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd canlynol:

  • Cyfathrebu â chydweithwyr a chwsmeriaid
  • Gweithio mewn tîm
  • Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
  • Profiad gwaith penodol yn yr alwedigaeth berthnasol rydych wedi’i dewis.

Ar ben hyn i gyd byddwch yn cael eich talu!

Faint fyddwch chi’n cael eich talu?

Mae ein holl hyfforddeion yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.  Mae’r gyfradd fel a ganlyn:- 

  Cyfradd bob awr  Cyflog blynyddol 
 Cyflog Byw Cenedlaethol   £8.91  £17,142

 

Hyfforddeion Graddedig

  Cyfradd bob awr   Cyflog blynyddol
 Cyfradd Cyngor  £9.25  £17,842

 

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi cyflwyno rhaglen brentisiaeth pob oed newydd, felly efallai ei bod hi’n bosibl eich bod yn gymwys ar gyfer prentisiaeth waeth beth fo’ch oedran.

Flintshire Trainees / Hyfforddiant Sir y Fflint