Manylion am leoliadau ar gyfer 2021


Lleoliadau Gweinyddu Busnes

Gwasanaethau Ieuenctid
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Gweithio gyda phobl ifanc gan eu cynorthwyo i ddod yn wydn ac i helpu eu hunain
 • Gweithio gyda gwasanaethau eraill i sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad i’r gwasanaethau cywir ar yr adeg gywir
 • Gweithio gyda llawer o bobl ifanc i ddarparu cymorth cyffredinol
 • Gweithio gyda grwpiau llai o bobl ifanc ddiamddiffyn sydd angen cymorth ychwanegol wedi’i dargedu a rhai sydd angen cymorth dwysach ac arbenigol.  Mae hyn yn cynnwys:
  Cyffredinol – Clybiau ieuenctid mynediad agored mewn sawl lleoliad ar draws Sir y Fflint
  Wedi’i dargedu - Cymorth mewn ysgolion ac yn y gymuned i bobl ifanc sydd ag anghenion penodol e.e. gofalwyr ifanc, pobl ifanc gydag anghenion iechyd meddwl a phroblemau digartrefedd ac ati
  Arbenigol – Cymorth arbenigol lefel uchel dwys fel y bo’n briodol e.e. iechyd rhywiol, camddefnyddio sylweddau

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Darparu cymorth gweinyddol i gydweithwyr sy’n gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau addysg a chymunedol e.e. cofnodi, gwerthuso, llunio rhestrau eiddo
 • Ymgymryd â gweithgareddau gwaith ieuenctid dan oruchwyliaeth, wyneb yn wyneb ac yn ddigidol
 • Trefnu a chynorthwyo prosiect ‘Arweinwyr Ifanc' Sir y Fflint a Chyngor yr Ifanc
 • Cefnogi gweithgareddau datblygu ac arolygu marc ansawdd
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau Ysgol Goedwig a gweithdai atal digartrefedd dan oruchwyliaeth
 • Cefnogi darpariaeth gwaith ieuenctid mewn sawl lleoliad addysg a chymunedol
 • Gweithio tuag at statws Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Lefel 2 drwy Dysgu Oedolion Cymru
 • Manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd dysgu sy’n cefnogi rôl y brentisiaeth
 • Cefnogi tîm dwyieithog Estyn Llaw i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc sydd wedi’u heffeithio’n uniongyrchol gan Covid-19.

Refeniw
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Casglu’r holl incwm sy’n dod i mewn i'r Cyngor, yn cynnwys: treth y cyngor, trethi busnes, anfonebu corfforaethol a rhenti tai a garejis
 • Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn defnyddio systemau cyfrifiaduron
 • Cyfeirnodi a mynegeio’r holl bost yn defnyddio ein system Rheoli Dogfennau a Llif Gwaith
 • Delio â phob agwedd ar brosesu debyd uniongyrchol
 • Darparu gwybodaeth ystadegol ar sawl ffurf
 • Darparu cyngor a chynorthwyo cwsmeriaid i hawlio gostyngiadau
 • Cefnogi trigolion a busnesau drwy wneud cytundebau talu i ad-dalu arian sy’n ddyledus i’r Cyngor.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cyfeirio a mynegeio dogfennau yn defnyddio'r system reoli dogfennau i drawsnewid yr holl bost a dderbynnir i ffeiliau electronig.  Cydymffurfio â’r gweithdrefnau rheoli ansawdd a'u cynnal i sicrhau cysondeb a chywirdeb.  Cynnal cyfrinachedd wrth ymdrin â gwybodaeth breifat cwsmeriaid
 • Prosesu debyd uniongyrchol ar gyfer treth y cyngor a threthi busnes gan gynnwys trefnu debydau uniongyrchol newydd, addasu neu ganslo cyfarwyddiadau presennol a delio â rhai sydd heb dalu yn unol â chanllaw Gwasanaeth Clirio Awtomatig Banciau (BACS)
 • Cyswllt Cwsmeriaid – darparu arweiniad cychwynnol i gwsmeriaid dros y ffôn a thrwy ohebiaeth ysgrifenedig ynglŷn ag ymholiadau syml a digynnen
 • Creu, cynnal a gwella dogfennau system Refeniw a Budd-daliadau 
 • Cysylltu â meysydd gwasanaeth y rheng flaen a chyflenwyr meddalwedd i nodi a datrys materion caledwedd a meddalwedd, cofnodi galwadau a darparu gwybodaeth fel bo’r angen a chynnal cofrestr o’r holl fwletinau a chanllawiau a dderbyniwyd
 • Datblygu a chynhyrchu adroddiadau ad hoc a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr a threfnu a chynnal adroddiadau system, gan drosi'r allbwn i fformatau y gellir eu defnyddio a'u cyflwyno
 • Bod yn gyfrifol am redeg tasgau argraffu system Refeniw a Budd-daliadau a chysylltu â TG Corfforaethol i hwyluso cynhyrchu ac argraffu dogfennau amserol a gynhyrchir gan y system
 • Cefnogi profion ar elfennau newydd o’r system, nodi a datrys problemau syml ar y system ac arwain ar gynhyrchu drafftiau cyntaf nodiadau canllawiau i ddefnyddwyr
 • Cwblhau a chyflwyno archebion a pharatoi anfonebau i'w hawdurdodi'n briodol ar draws y gwasanaeth Refeniw
 • Monitro a dyrannu taliadau a dderbyniwyd yn y flwyddyn gyfrifyddu briodol i sicrhau bod taliadau yn cael eu dyrannu i'r balans cywir 

Y Gwasanaeth Budd-daliadau
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Cyfrifo cymorth ariannol amrywiol, gan gynnwys budd-dal tai, cymorth treth y cyngor, prydau ysgol am ddim a grantiau gwisg ysgol
 • Helpu cwsmeriaid gael mynediad at fwyd fforddiadwy a llawn maeth
 • Cefnogi a helpu cwsmeriaid i fod yn annibynnol yn ariannol
 • Helpu cwsmeriaid leihau dyledion a goresgyn anawsterau ariannol.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gyda hyfforddiant, darparu arweiniad cychwynnol i gwsmeriaid sydd ag ymholiadau syml a digynnen dros y ffôn a thrwy ohebiaeth ysgrifenedig 
 • Cofnodi a storio gwybodaeth ystadegol gywir ar gronfeydd data’r gwasanaeth at ddibenion gwybodaeth rheoli
 • Llenwi a dychwelyd ffurflenni ystadegol chwarterol y llywodraeth yn gywir
 • Cynnal system e-bost y tîm yn ddyddiol
 • Llunio dogfennau, llythyrau, taenlenni a negeseuon e-bost yn defnyddio Word ac Excel
 • Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn ddiogel a chywir yn defnyddio system ddelweddu dogfennau
 • Trefnu apwyntiadau’r Tîm Diwygio Lles
 • Cadw cofnodion achos cwsmeriaid yn gywir yn defnyddio taenlenni’r gwasanaeth
 • Trefnu talu anfonebau 
 • Archebu ystafelloedd
 • Llunio a dosbarthu rhaglenni a gwybodaeth gysylltiedig.

Iechyd Galwedigaethol
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Cefnogi lles corfforol a seicolegol gweithwyr a darparu cyngor i reolwyr ar ffitrwydd i weithio
 • Darparu cyngor os oes angen cyfarparu neu addasiadau ychwanegol ar gyfer gweithwyr er mwyn iddyn nhw weithio’n ddiogel
 • Cynnal nifer o wiriadau iechyd clinigol i sicrhau nad yw arferion gweithio yn niweidio iechyd
 • Cadw cofnodion meddygol yn unol â’r gweithdrefnau cyfrinachedd a deddfwriaeth storio cofnodion meddygol
 • Darparu mentrau lles er mwyn cefnogi ein gweithwyr.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac allanol, a chyflenwyr yr Adain Iechyd Galwedigaethol
 • Derbyn, asesu a gweithredu ar yr holl ymholiadau a dderbynnir dros y ffôn, e-bost neu’r post
 • Defnyddio system Rheoli Cofnodion Meddygol Iechyd Galwedigaethol (OPAS)
 • Cynhyrchu adroddiadau ac ystadegau
 • Derbyn hyfforddiant i brosesu atgyfeiriadau rheoli yn gywir ac effeithlon, gan gadw at safonau'r gwasanaeth
 • Trefnu clinigau fel eu bod yn llawn
 • Prosesu a chreu anfonebau 
 • Clywdeipio adroddiadau meddygol cyfrinachol
 • Prosesu gwybodaeth feddygol sensitif yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Swyddog Tai Gwag 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Cynorthwyo i brosesu benthyciadau i berchnogion eiddo er mwyn defnyddio eiddo gwag unwaith eto
 • Cynorthwyo gyda gwaith gorfodi ar eiddo gwag
 • Cynorthwyo perchnogion eiddo gwag drwy’r weithdrefn gwerthu gorfodol i werthu’r eiddo drwy arwerthiant
 • Cynorthwyo gyda chwynion ynglŷn ag eiddo gwag
 • Ymgymryd â thasgau gweinyddol, paratoi adroddiadau, casglu gwybodaeth a diweddaru’r gronfa ddata
 • Cynorthwyo i farchnata cynnyrch a gwasanaethau eiddo gwag
 • Cysylltu ag aelodau o’r cyhoedd ac adrannau eraill yn ôl yr angen
 • Ymateb i ymholiadau sylfaenol a darparu gwybodaeth

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Darparu cefnogaeth weinyddol i ddatblygu, cyflwyno a darparu Rhaglen Cartrefi Gwag Cyngor Sir y Fflint yn unol â chyfrifoldebau rheoleiddio a dyletswyddau gorfodi statudol yr Awdurdod ar gyfer safonau tai sector preifat a gwelliant
 • Cynorthwyo i farchnata a throsglwyddo’r tai yn y cynllun benthyciadau tai i berchnogion eiddo
 • Darparu gwasanaeth cymorth (pwynt cyswllt cyntaf) i gwsmeriaid mewnol ac allanol a chleientiaid, gan gynnwys derbyn, cofnodi, gweithredu ar ymholiadau ynglŷn â chynllun benthyciadau / cwynion am eiddo gwag
 • Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol e.e. prosesu ceisiadau am fenthyciad, monitro ad-daliadau benthyciadau, gwaith gweinyddol ariannol sylfaenol, trefnu cyfieithiadau, cynorthwyo i ddarparu prosiectau yn unol â pholisïau a gweithdrefnau GDPR ac iechyd a diogelwch Cyngor Sir y Fflint
 • Darparu ystod lawn o weithgareddau rheoli dogfennau megis rheoli cofnodion electronig; sganio, archifo, ffeilio ac ati yn ddyddiol
 • Cyflawni amrywiaeth o dasgau Microsoft Office e.e. creu llythyrau, deunydd marchnata, taenlenni ac ati
 • Prosesu ceisiadau am arian grant, gan sicrhau ansawdd a chywirdeb pob tystiolaeth a gesglir i fodloni’r gofynion ariannu a gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyflwyno ar amser.

Tîm Contractau a Chomisiynu 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Trefnu pecynnau gofal priodol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth unigol, ar gais rheolwyr gofal a gweithwyr cymdeithasol
 • Cydlynu gofal cartref ar draws Sir y Fflint
 • Rheoli archebion darpariaeth seibiant mewn cartrefi gofal
 • Dod o hyd i leoliadau preswyl i gefnogi anghenion gofal cymhleth ar gyfer oedolion a phlant
 • Mapio gwelyau gwag cartrefi nyrsio/preswyl Sir y Fflint
 • Anfon contractau yn amserol

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cynnal systemau ar gyfer casglu ceisiadau am wasanaeth
 • Mapio’r ddarpariaeth gofal cartref sydd ar gael yn Sir y Fflint
 • Bod yn rhan o dîm sy'n dosbarthu gwybodaeth i’r swyddogaeth froceriaeth 
 • Cynorthwyo i ddatblygu systemau sicrhau ansawdd a gweithdrefnau rheoli perfformiad
 • Darparu cefnogaeth gydag adborth gofalwyr
 • Cynnal holiaduron dros y ffôn yn rheolaidd
 • Mapio capasiti cartrefi nyrsio/preswyl Sir y Fflint yn wythnosol 
 • Cysylltu yn ddyddiol â gwasanaethau gweithredol e.e. rheolwyr gofal, darparwyr mewnol a darparwyr sector gwirfoddol/annibynnol
 • Sefydlu perthnasoedd gwaith effeithiol
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau’r Gyfarwyddiaeth ar gyfer cadw cofnodion
 • Cynorthwyo’r brocer i wella systemau.

Asedau Tai – Tîm Gweinyddol
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae hwn yn dîm generig bychan a’i rôl yn bennaf yw darparu cefnogaeth weinyddol a chlercio i’r gwasanaeth nwy, trydan a’r timau gwaith cyfalaf yn ogystal â darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i’r tîm rheoli asedau tai a phob adain arall o’r Gwasanaethau Tai yn Swyddfeydd y Sir, y Fflint
 • Darparu cefnogaeth i 109 o grefftwyr nad oes ganddyn nhw fynediad at gyfrifiadur a sicrhau bod dogfennau cyfathrebu yn cael eu hanfon at grefftwyr yn ôl yr angen.  Bod yn bwynt cyswllt cyntaf pan fo crefftwyr yn dod i mewn i’r swyddfa gydag ymholiad
 • Cysylltu efo tenantiaid yn ddyddiol, i drefnu apwyntiadau gwasanaethu nwy a thrydan yn eiddo’r Cyngor.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Logio’r post sy’n dod i mewn a dosbarthu’r post i’r unigolion priodol. Hefyd, bod yn gyfrifol am gasglu post sy’n mynd allan a sicrhau ei fod yn Ystafell y Post yn barod i’w anfon
 • Cynorthwyo’r tîm i dderbyn galwadau gan denantiaid a threfnu apwyntiadau ar gyfer gwasanaethu nwy a thrydan mewn eiddo Cyngor
 • Defnyddio taenlenni i gofnodi a monitro gwyliau blynyddol ac absenoldebau oherwydd salwch crefftwyr a ffeilio gohebiaeth yn y ffeiliau personél
 • Sganio a ffeilio tystysgrifau nwy a thrydan fel bod gennym ni gofnod o’r holl wasanaethu sydd wedi’i wneud, a chynorthwyo i archifo ffeiliau 
 • Cynorthwyo i gofnodi absenoldebau oherwydd salwch yr adan Gwasanaethau Tai, ar gronfeydd data a thaenlenni
 • Rhoi arian mân i grefftwyr yn ôl yr angen a chofnodi hynny ar daenlenni, gan dderbyn llofnod gan y rheiny sy'n derbyn arian mân
 • Cynorthwyo’r tîm drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Fflyd i drefnu gwasanaethu/arolygu/MOTs ar gyfer cerbydau crefftwyr.

Tîm Ynni Cartrefi 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Defnyddio cyllid i helpu pobl ddiamddiffyn gael gwres canolog
 • Edrych ar ôl systemau gwresogi’r Cyngor, paneli solar ac inswleiddio
 • Darparu cyngor ar ynni a sut i leihau’ch biliau.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono: 

 • Creu rhestrau gyda manylion cyswllt ar gyfer y contractwr
 • Trefnu apwyntiadau dros y ffôn
 • Llunio llythyrau at drigolion a thenantiaid
 • Derbyn galwadau ffôn a chymryd negeseuon ar gyfer aelodau o’r tîm
 • Anfon negeseuon testun at denantiaid a thrigolion
 • Mynd i safleoedd gydag aelodau eraill o’r tîm
 • Sganio a ffeilio gwybodaeth.

Lleoliadau Swyddi Masnach 

Gweithwyr Gwasanaethau Stryd
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Darparu cefnogaeth uniongyrchol ar gyfer gweithrediadau'r gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu, cynnal a chadw tiroedd, gweithrediadau glanhau a gweithrediadau cynnal a chadw priffyrdd
 • Gan weithio o safle Depo Alltami, mae aelodau’r tîm yn gweithio patrymau sifft 4 diwrnod yr wythnos o 7:00am tan 17:00pm / 7:30am tan 17:30pm yn dibynnu ar y maes gwaith.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gwaith cynnal a chadw priffyrdd, gwaith ymatebol a gwaith wedi’i gynllunio ymlaen llaw, gan gynnwys llenwi tyllau, tarmacio a thrwsio palmentydd yn ôl yr angen
 • Gwaith casglu gwastraff ac ailgylchu / gwaredu gan gynnwys llwytho/didoli gwastraff cartref/masnachol (biniau olwynion, sachau ailgylchu ac ati) i gerbydau gwastraff
 • Gweithio ar safleoedd gwastraff a pharciau ailgylchu
 • Gwaith glanhau ar y briffordd a thiroedd eraill ym meddiant y Cyngor, gan gynnwys casglu sbwriel, ysgubo a glanhau baw ci
 • Cynnal a chadw dros y gaeaf – gritio meysydd parcio a chlirio eira y tu allan i ysgolion a chanolfannau cymunedol 
 • Cynnal a chadw tiroedd gan gynnwys torrin glaswellt, tocio a chynnal a chadw cloddiau/perthi/coed a chwistrellu chwyn
 • Gwaith cynnal a chadw cyffredinol mewn storfeydd ac yn y depo
 • Dilyn cyfarwyddiadau llafar, cwblhau gwaith papur sylfaenol a defnyddio dulliau cyfathrebu symudol priodol a systemau cefnogi TG lle bo’n berthnasol
 • Mynychu a chymryd rhan mewn Diwrnodau Corfforaethol a sesiynau coleg, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud ar amser
 • Yn ystod yr ail flwyddyn, gyrru HGV a wagen fforch godi.

Peiriannydd 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rheoli a chaffael yr holl gerbydau a ddefnyddir ar draws Cyngor Sir y Fflint ar y cyd â GPFS
 • Darparu rhaglen gynnal a chadw a gwasanaethu i sicrhau bod cerbydau yn ddiogel ac yn gyfreithlon 

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cefnogi a gweithio ochr yn ochr â staff gwasanaethu cerbydau a Go Plant i drwsio a chynnal a chadw cerbydau ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac allanol
 • Cynnal profion diagnosteg cerbydau
 • Gwaith trwsio a chynnal a chadw faniau bach, a chynorthwyo gyda hyn
 • Cynorthwyo i drwsio a chynnal a chadw cerbydau HGV ailgylchu, gwastraff a phriffyrdd
 • Gwaith trwsio a chynnal a chadw trelars, a chynorthwyo gyda hyn
 • Cynnal safonau cymhennu cyffredinol yn y gweithdy cynnal a chadw cerbydau
 • Dilyn yr holl gyfarwyddiadau diogelwch yn y gweithle, gan gynnwys gwisgo PPE fel y nodir yn yr asesiadau risg
 • Cwblhau cardiau gwaith ar gyfer yr holl waith sydd wedi’i wneud ar gerbydau i sicrhau y cedwir cofnodion cywir am waith cynnal a chadw
 • Nodi, caffael a dyrannu stoc/darnau i gerbydau yn ôl yr angen
 • Mynychu a chymryd rhan mewn Diwrnodau Corfforaethol a sesiynau coleg, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud ar amser. 

Lleoliadau TGCh

Datblygu TGCh
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Cynnal a gweinyddu system feddalwedd Tai Agored
 • Darparu gwasanaeth cymorth i 250 a mwy o ddefnyddwyr yn yr adain dai
 • Defnyddio sgiliau a chyfarpar TG i greu adroddiadau busnes allweddol
 • Cefnogi’r defnydd o feddalwedd ffonau symudol i’w defnyddio y tu allan i’r swyddfa.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Desg Gymorth Tai Agored – delio â galwadau, delio â digwyddiadau a gwneud cais am gyflawniad
 • Cynnal a chadw meddalwedd dyfeisiau TG symudol
 • Swyddogaethau gweinyddu systemau o fewn system dai agored Capita
 • Cynhyrchu adroddiadau busnes yn defnyddio offeryn ysgrifennu adroddiadau 
 • Defnyddio Microsoft Office i helpu i gynnal system dai agored Capita.

Cyfathrebu TGCh 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Rheoli a chefnogi'r rhwydweithiau TG ar draws 120 o safleoedd, gan gynnwys adeiladau’r Cyngor ac ysgolion
 • Rheoli a chefnogi systemau ffôn, rhwydweithiau diwifr a mynediad rhyngrwyd i staff y Cyngor ac ysgolion 
 • Darparu gwybodaeth adrodd ar ffonau symudol, ffonau a rhwydwaith data
 • Rheoli a chefnogi technoleg mur gwarchod y Cyngor.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Helpu i weithredu’r Gwasanaeth TG, gan gynnwys: rheoli a chefnogi’r rhwydwaith, rheoli meddalwedd diogelwch, meddalwedd systemau a chefnogi systemau teleffoni
 • Darparu gwasanaeth o safon uchel i bob cwsmer
 • Ymgymryd â dyletswyddau amrywiol eraill: technolegau rhwydwaith, datrysiadau diogelwch, meddalwedd systemau - gan gynnwys technolegau teleffoni
 • Datrys problemau sylfaenol gyda chydweithwyr
 • Darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth ac ysgolion ar ddefnyddio technoleg
 • Ffurfweddu a phrofi caledwedd a meddalwedd gan sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau TGCh corfforaethol
 • Uwchraddio cyfarpar cyfrifiadura a meddalwedd yn rheolaidd (technoleg rhwydwaith, datrysiadau diogelwch, meddalwedd systemau a thechnoleg deleffoni)
 • Bod yn gyfrifol am archebu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer technoleg rhwydweithio, datrysiadau diogelwch, meddalwedd systemau a theleffoni.

Perthynas fusnes TGCh
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Trwsio gwallau TG cyffredin dros y ffôn, drwy'r porth hunanwasanaeth neu yn bersonol
 • Darparu cymorth technegol ar gyfer defnyddwyr gliniaduron, cyfrifiaduron ac iPads
 • Ateb cwestiynau yn ymwneud â thechnoleg gan gwsmeriaid a darparu arweiniad ysgrifenedig ac ar lafar ar sut i ddefnyddio'r caledwedd a'r feddalwedd rydym ni'n ei darparu
 • Prosesu ceisiadau syml am gyfleusterau TG ychwanegol neu wneud newidiadau i wasanaethau a ddarperir yn barod i unigolion
 • Gweinyddu ein system reoli gwasanaeth ‘TOPdesk’
 • Gweithio gyda rheolwyr ar draws y Cyngor i sicrhau bod TG yn darparu gwasanaeth sy’n diwallu anghenion rŵan ac i’r dyfodol. 

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Delio â galwadau i'r Ddesg Gwasanaeth TG, cynorthwyo cwsmeriaid, datrys diffygion a chwblhau ceisiadau newid
 • Cynnal a chadw ac atgyweirio caledwedd TG
 • Swyddogaethau gweinyddu systemau o fewn ein system desg gymorth TOPdesk
 • Cyflawni rôl gefnogol i Uwch Bartneriaid Busnes TG
 • Cwblhau archebion TG, gan gynnwys gwneud archebion gyda chyflenwyr allanol
 • Delio â galwadau i'r Ddesg Gwasanaeth TG, cynorthwyo cwsmeriaid, datrys diffygion a chwblhau ceisiadau newid

Technolegau / TGCh yn y Gweithle
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Darparu cymorth TG a chyngor i dros 2,300 o ddefnyddwyr, o bell ac ar y safle 
 • Reoli, cefnogi a gosod caledwedd: Cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, argraffwyr, dyfeisiau symudol – iPads, llechi ffonau a meddalwedd
 • Diogelwch TG meddalwedd, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, iPads, llechi a ffonau symudol
 • Gweithio gyda chyflenwyr, prosesu archebion TG a sicrhau bod asedau TG yn cael eu gwaredu’n briodol
 • Gwaith prosiect - amnewid gliniaduron, Office 365.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Pob agwedd ar dechnolegau’r gweithle, yn cynnwys: rheoli dyfeisiau symudol, rheoli cyfrifiaduron bwrdd gwaith a chymorth, cymorth Citrix diogelwch, rheoli meddalwedd
 • Darparu gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid
 • Darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i ddefnyddwyr ar gyfrifiaduron, rheoli dyfeisiau symudol, meddalwedd, datrysiadau diogelwch
 • Cynnal uwchraddiadau rheolaidd i gyfarpar cyfrifiadura, meddalwedd a dyfeisiau symudol 
 • Gosod a ffurfweddu cyfrifiaduron bwrdd gwaith, rheoli dyfeisiau symudol, meddalwedd a systemau
 • Sicrhau bod cyfarpar TG yn cael ei waredu’n ddiogel
 • Archebu caledwedd a meddalwedd.

Lleoliadau eraill ar gael (Cyswllt Cwsmeiriad & AAT)

Tîm Cyswllt Cwsmeriaid
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae timau’r Canolfan Gyswllt a Sir y Fflint yn Cysylltu yn darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer cwsmeriaid sy’n cysylltu â’r Cyngor dros y ffôn ac wyneb yn wyneb
 • Mae’r timau’n darparu gwybodaeth a chyngor i gwsmeriaid ar amrywiaeth o wasanaethau Cyngor er mwyn ceisio datrys ymholiadau yn syth bin
 • Rydym ni’n darparu cymorth wyneb yn wyneb yn ein canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ar gyfer cwsmeriaid diamddiffyn sydd angen cymorth i ddefnyddio gwasanaethau
 • Rydym ni’n gofalu am gyfleusterau hunanwasanaeth e.e. ciosgau talu
 • Pan fydd cwsmeriaid yn cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, rydym ni’n eu cefnogi i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein i dalu, i wneud cais am wasanaeth neu i roi gwybod am faterion. 

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cynorthwyo cwsmeriaid ag ymholiadau wyneb yn wyneb syml yng Nghanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu drwy ddefnyddio technoleg, prosesau, gweithdrefnau a gwybodaeth briodol i ddatrys ymholiadau i foddhad cwsmeriaid ar y pwynt cyswllt cyntaf
 • Prosesu ymholiadau cwsmeriaid a dderbynnir gan y Ganolfan Gyswllt gan ddefnyddio technoleg deleffoni briodol a systemau TG er boddhad y cwsmer ar eu pwynt cyswllt cyntaf
 • Cwblhau amrediad llawn o weithgareddau rheoli dogfennau fel rheoli cofnodion electronig, sganio, archifo a ffeilio
 • Cwblhau amryw o dasgau TG gan gynnwys defnyddio Microsoft Office a’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) i gofnodi ymholiadau cwsmeriaid, cynhyrchu dogfennau, llythyrau, deunyddiau marchnata, taenlenni, cyflwyniadau PowerPoint ac ati
 • Cyfrannu at gynnal gwybodaeth ar y fewnrwyd a’r rhyngrwyd gan sicrhau ei bod yn gywir ac yn gyfredol, a dod o hyd i gyfleoedd i wella mynediad electronig at wasanaethau fel e-ffurflenni ar y we
 • Darparu cefnogaeth weinyddol i’r Gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid h.y. llungopïo, sganio, ffeilio ac archifo 

Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

Mae’r Tîm Cyllid yn cefnogi cydweithwyr ar bob lefel yn yr awdurdod i ddarparu ystod eang o wasanaethau ariannol ac adrodd.  Mae aelodau’r tîm cyllid yn gweithio mewn ffordd fodern ac ystwyth, yn flaengar ac yn cefnogi eu rheolwyr cyllideb i ragweld, cynllunio a monitro a rheoli eu cyllidebau eu hunain.  Trwy wneud y mwyaf o dechnoleg a galluogi rheolwyr a gwasanaethau, mae’r tîm yn cefnogi darpariaeth gwasanaethau effeithlon sy’n ychwanegu gwerth.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Dysgu sut i bennu cyllidebau a monitro gwariant ac incwm yn eu herbyn a rhagamcanu llif arian i’r dyfodol
 • Cymryd rhan yn y datganiad cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a chyfrifyddu ar gyfer grantiau
 • Gweithio o fewn tîm i gynorthwyo gyda gweithgareddau cyfrifyddu’r holl adrannau amrywiol yng Nghyngor Sir y Fflint
 • Cyfle i ennill cymwysterau cyfrifyddiaeth cydnabyddedig AAT a CIPFA gyda chymorth a chefnogaeth gan gyfrifwyr cymwys
 • Talu anfonebau a delio gydag arian sy’n dod i mewn
 • Monitro ac adrodd ar incwm a gwariant yn erbyn cyllidebau
 • Talu a monitro anfonebau
 • Trefnu anfonebau, nodiadau credyd a sieciau i gwsmeriaid mewnol ac allanol
 • Cyfrifo ad-daliadau a chysoni taliadau a dderbynnir
 • Cefnogi’r tîm cyllid i chwilio am ddulliau gweithio newydd a mwy effeithlon
 • Darparu data a chymorth i’r tîm cyllid gydag unrhyw ymholiad sydd ganddyn nhw
 • Ymchwilio i anghydfodau a gwallau er mwyn eu datrys a'u cywiro
 • Cynorthwyo’r tîm cyllid i baratoi data/adroddiadau ariannol ar gyfer y personél perthnasol
 • Cyfleoedd hyfforddiant amrywiol ar gyfer y swydd e.e. hyfforddiant Excel uwch
 • Delio gyda chwsmeriaid dros y ffôn i ddarparu cymorth.

Lleoliadau i Raddedigion 

Archwilio
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae Archwilio Mewnol yn adolygu gwasanaethau drwy archwilio darpariaeth, i werthuso ac argymell gwelliannau i’r trefniadau rheoli risg
 • Mae’r adolygiad yn cynnwys: edrych ar wahanol reolaethau mewnol i sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r holl gyfreithiau a’r rheoliadau perthnasol.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Cefnogi Uwch Archwilwyr i gynnal adolygiadau yn seiliedig ar risg, systemau allweddol ac adolygiadau rheoleiddiol a chynghorol yn unol â’r dyraniad
 • Cefnogi a chynnal rhywfaint o brofion a dadansoddiad o ddata ariannol a heb fod yn ariannol, gwerthuso a dehongli’r canlyniadau a chynnwys y canfyddiadau yn y papurau electronig awtomataidd a’r adroddiad archwilio
 • Gyda mentora, gweithio ar rai adolygiadau gan ddefnyddio’r wybodaeth dechnegol rydych chi wedi'i dysgu
 • Cyfathrebu’n effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, wrth gefnogi gwaith yr Uwch Archwilwyr
 • Sefydlu a datblygu perthnasoedd gwaith da o fewn y Tîm Archwilio a chyda swyddogion eraill y Cyngor
 • Cynorthwyo ymchwiliadau i dwyll rhagweithiol ac ymatebol
 • Sicrhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn ôl y safonau proffesiynol a amlinellwyd yng Nghod Ymarfer Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a Safonau a Chod Moeseg Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol
 • Dysgu a bod yn ymwybodol o’r technegau, y fethodoleg, y deddfwriaethau a’r polisïau a’r rheoliadau mewnol diweddaraf
 • Cynnal Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn unol â gofynion y corff proffesiynol perthnasol.

Iechyd yr Amgylchedd
Mae gennym ni ddau leoliad yn yr adran hon.  Bydd un ym maes diogelwch bwyd a’r llall ym maes iechyd a diogelwch, llygredd a’r amgylchedd.  Er mwyn ymgeisio mae’n rhaid i chi fod â gradd mewn Iechyd yr Amgylchedd.

Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Darparu'r ystod lawn o swyddogaethau Iechyd yr Amgylchedd, gan gynnwys Iechyd y Cyhoedd, Tai a Chymunedau, Iechyd a Diogelwch, Diogelwch Bwyd ac Uniondeb a Diogelu'r Amgylchedd
 • Cynnal arolygiadau, archwiliadau, ymweliadau monitro, ymchwiliadau a, pan fo’n briodol, cymryd camau gorfodi mewn amrywiaeth o eiddo ac aelwydydd ar draws y sir er mwyn gwella a diogelu iechyd y cyhoedd.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Ymgymryd â dyletswyddau gorfodi statudol dan y ddeddfwriaeth iechyd yr amgylchedd statudol, drwy arolygiadau ac ymchwiliadau i ddamweiniau a chwynion
 • Cymryd camau gorfodi priodol a dwyn achosion cyfreithiol yn erbyn unigolion ac ati yn ôl yr angen yn y ddau faes
 • Trefnu a darparu ymateb fel ymgynghorai statudol yn ôl yr angen
 • Cynnal archwiliadau i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaethau – yn cwmpasu pob agwedd ar waith Iechyd yr Amgylchedd
 • Ymchwilio i ddamweiniau, clefydau a digwyddiadau peryglus yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch
 • Cynnal archwiliadau bwyd
 • Ymgymryd â gwaith cynghorol rhagweithiol
 • Cynnal ymchwiliadau i gwynion dan ddeddfwriaeth Iechyd yr Amgylchedd
 • Cymryd camau gorfodi priodol a dwyn achosion cyfreithiol yn erbyn unigolion ac ati ôl yr angen yn y ddwy ddisgyblaeth
 • Darparu cyngor ymgynghori ar gyfer ceisiadau cynllunio
 • Gweithio o fewn disgyblaethau eraill yn Adran Iechyd yr Amgylchedd
 • Bod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf a chwblhau cyrsiau hyfforddi yn ôl yr angen
 • Cadw a llunio cofnodion cywir, a datblygu systemau gwaith sy’n berthnasol i’r swydd yn unol â pholisi’r adran
 • Gweithio’n rhagweithiol gyda budd-ddeiliaid eraill.

Swyddi Priffyrdd i Raddedigion
Mae gennym ni un lleoliad ar gyfer rhywun sy’n meddu ar agwedd frwdfrydig tuag at ddysgu ac uchelgais gyrfa i fod yn beiriannydd siartredig. 

Beth mae’r tîm yn ei wneud: 
Mae’r Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth yn wasanaeth uchelgeisiol sy’n datblygu’n gyflym.  Mae’n darparu ystod o wasanaethau rheng flaen i drigolion Sir y Fflint. 

Mae’r tîm yn darparu’r gwasanaethau canlynol ar ran y Cyngor: 

 • Cynnal a chadw a rheoli priffyrdd
 • Rheoli adeileddau priffyrdd a waliau cynnal
 • Strategaeth Drafnidiaeth a Chludiant
 • Teithio Llesol a Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Gorfodaeth parcio ac amgylcheddol
 • Cynnal a chadw a glanhau tiroedd
 • Casgliadau gwastraff ac ailgylchu a datblygu Strategaeth Gwastraff.

Beth fyddwch chi’n rhan ohono: 

 • Darparu cymorth i reolwyr gweithredol gydag agweddau technegol fel adeiladu priffyrdd, dylunio pontydd, cynnal a chadw a chynllunio gwelliannau priffyrdd
 • Sgiliau rheoli prosiect a datrys problemau sy’n addas i’r maes gwasanaeth unigol
 • Ar ôl derbyn hyfforddiant, creu darluniau CAD a datblygu dyluniadau yn unol ag arfer orau’r diwydiant
 • Cynnal prosesau caffael a chymryd rhan mewn rhaglennu Rheoli Asedau Priffyrdd
 • Cefnogi gweithgareddau gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd ac ymgynghoriadau cyhoeddus
 • Monitro contractau ac adolygu agweddau ariannol ar brosiectau i wneud yn siŵr eu bod yn cadw at y rheoliadau ariannol, gweithdrefnau sicrhau ansawdd, iechyd a diogelwch ac arfer orau’r diwydiant proffesiynol gyda phwyslais ar ddefnyddio adnoddau cynaliadwy a lleihau gwastraff. 

Swyddi lefel uwch


Marchnata Digidol 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:

 • Mae timau’r Canolfan Gyswllt a Sir y Fflint yn Cysylltu yn darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer cwsmeriaid sy’n cysylltu â’r Cyngor dros y ffôn ac wyneb yn wyneb
 • Mae’r timau’n darparu gwybodaeth a chyngor i gwsmeriaid ar amrywiaeth o wasanaethau Cyngor er mwyn ceisio datrys ymholiadau yn syth bin
 • Rydym ni’n darparu cymorth wyneb yn wyneb yn ein Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ar gyfer cwsmeriaid diamddiffyn sydd angen cymorth i ddefnyddio gwasanaethau
 • Rydym ni’n gofalu am gyfleusterau hunanwasanaeth e.e. ciosgau talu
 • Pan fydd cwsmeriaid yn cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, rydym ni’n eu cefnogi i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein i dalu, i wneud cais am wasanaeth neu i roi gwybod am broblemau 

Beth fyddwch chi’n rhan ohono:

 • Gweithio gyda gwasanaethau, sy’n rhan o’r rhaglen ddigidol, i adolygu, datblygu a gweithredu cynnwys digidol newydd sy’n hawdd ei ddeall ac sy’n cefnogi hunanwasanaeth cwsmeriaid ble bynnag y bo’n bosibl
 • Cysylltu â’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol i sicrhau bod iaith a naws cyfathrebiadau digidol yn cyrraedd y safonau corfforaethol ac yn briodol i’r gynulleidfa darged
 • Gweithio gyda swyddogion ail-ddylunio prosesau busnes i helpu i ddylunio a datblygu prosesau digidol syml o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer cwsmeriaid, sy’n galluogi cwsmeriaid i gyflwyno ceisiadau am wasanaeth ar y pwynt cyswllt cyntaf
 • Ymchwilio i ac ystyried arferion da o ran profiad y defnyddiwr wrth ddatblygu cynnwys digidol newydd
 • Gweithio gyda thîm y rhaglen ddigidol a graffeg i edrych ar ddulliau newydd o gyflwyno a chyfleu gwybodaeth yn ddigidol.