Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?


Yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o weithwyr dan hyfforddiant i ddechrau yn hydref 2018.
 
Bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn cymryd rhan mewn Rhaglen Brentisiaeth. Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella’ch gwybodaeth a’ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd.

Yn Sir y Fflint, rydym yn recriwtio gweithwyr dan hyfforddiant yn ystod yr haf, fel eu bod yn barod i ddechrau gweithio a chofrestru yn y coleg fis Medi.  Mae'n ffordd wych i’r Cyngor ddatblygu pobl sydd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol. I chi, mae'n gyfle i gael profiad ymarferol a hyfforddiant yn y gwaith, wrth ennill cymwysterau yn y diwydiant.
 
Gall prentisiaethau bara rhwng un a phedair blynedd, gan ddibynnu ar y cymhwyster. Fel arfer, bydd gweithwyr dan hyfforddiant yn y gwaith am bedwar diwrnod ac yn y coleg am un diwrnod pob wythnos. Mae hyn eto'n dibynnu ar strwythur y cymhwyster.
 
Mathau o Leoliadau a gynigir yng Nghyngor Sir y Fflint 
Mae yna nifer o leoliadau gwahanol ar gael ar lefelau gwahanol:

• Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – wedi'u hanelu at y rhai sy'n gadael ysgol neu sy'n dychwelyd sydd â 5 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Fel rheol bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn ymgymryd â fframwaith prentisiaeth lefel 2/3 dros gyfnod o ddwy flynedd. (Gall gofynion o ran graddau TGAU newid yn dibynnu ar y lleoliad – am fwy o wybodaeth ar bob lleoliad, darllenwch yr adran Amlinelliad o’r Lleoliad ar ddiwedd y ddogfen hon)

• Graddedigion dan Hyfforddiant Sir y Fflint – wedi’i anelu at y rhai sydd am fynd i weithio ar ôl y Brifysgol ac ennill cymwysterau proffesiynol. Bydd gan raddedigion radd a byddant yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol ar lefel 5/6 yn y proffesiwn perthnasol. 

Profiad Gwaith
Bydd eich profiad yn y gweithle yn golygu gwneud gweithgareddau sy'n berthnasol i'r cymhwyster yr ydych yn ei wneud. Byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd canlynol:
• Cyfathrebu â chydweithwyr a chwsmeriaid 
• Gweithio fel tîm• Dod i ddeall Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
• Profiad gwaith penodol yn yr alwedigaeth berthnasol rydych wedi’i dewis.

Ar ben hyn i gyd byddwch yn cael eich talu!

Faint o dâl fyddwch yn ei gael?
Mae ein holl Weithwyr dan Hyfforddiant yn ennill o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol. Mae'r gyfradd/cyflog fesul awr yn dibynnu ar oedran. 

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi cyflwyno rhaglen brentisiaeth pob oed newydd, felly efallai ei bod hi’n bosibl eich bod yn gymwys ar gyfer prentisiaeth waeth beth fo’ch oedran.

Tâl
   Cyfradd bob awr  Cyflog blynyddol  Cyflog misol (cyn treth a didyniadau eraill os yw’n briodol)
Cyflog Byw Cenedlaethol   £8.21  £15,839.44  £1,319.95