Cyngor Lleithder A Llwydni


Gall lleithder neu damprwydd ddigwydd o ganlyniad i ddiffygion mewn eiddo, er enghraifft, diffyg inswleiddio, ffenestri wedi'u torri, neu ddiffyg system wresogi.

Y mathau mwyaf cyffredin o gwynion sy'n cael eu gwneud mewn perthynas ag eiddo yw cwynion am damprwydd, lleithder a llwydni. Gallwn weithio gyda'r preswylwyr a'r landlordiaid i helpu i fynd i'r afael â'r materion hyn. 

Mae anwedd hefyd yn broblem, mewn tywydd oer yn enwedig. Gall diffyg awyru, inswleiddio a gwresogi hefyd wneud y broblem yn waeth.

Bydd angen i chi fynd i'r afael ag achosion y broblem i'w hatal rhag niweidio'ch cartref. 

Beth allwch chi wneud i helpu i ddatrys yr anwedd
agor ffenestri pan fyddwch yn coginio
defnyddio'r ffaniau echdynnu wrth i chi ymolchi neu gael cawod
sicrhau bod yr eiddo'n cael ei wresogi
sychu'r dillad y tu allan os gallwch, neu mewn ystafell gyda'r drws ar gau a'r ffenestri ar agor
cysylltwch â'ch landlord os yw'r broblem yn parhau

Sut i gael gwared ar lwydni
Golchwch waliau a'r fframiau ffenestr gyda ffwngladdwr - gwnewch yn siwr bod ganddo rif swyddogol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, a chadw'r ffwngladdwr yn ddigon pell oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes! Dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus.

Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, ailaddurnwch gyda phaent sy'n cynnwys ffwngladdwr. Peidiwch â defnyddio paent neu bapur wal arferol rhag ofn i'r llwydni ddychwelyd.