Alert Section

Tai Fforddiadwy


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddarparu cartrefi addas a fforddiadwy ar gyfer ei breswylwyr, gyda’r bwriad o wella’r dewis ac ansawdd tai lleol. Mae tai fforddiadwy yn cael eu darparu i aelwydydd nad oes ganddynt y gallu i gwrdd a'u hanghenion tai eu hunain, neu aelwydydd lle mae posibilrwydd o hynny.  Mae sawl math gwahanol o dai fforddiadwy gan gynnwys rhent cymdeithasol, rhent fforddiadwy (a elwir hefyd yn rhent canolradd) a pherchnogaeth fforddiadwy (a elwir hefyd yn berchnogaeth canolradd).

Cartrefi Rhent Cymdeithasol 
Mae cartrefi sy’n cael eu rhentu’n gymdeithasol yn cael eu darparu gan y Cyngor neu un o’r Cymdeithasau Tai sy’n bartneriaid i ni.  Am fwy o wybodaeth ar gymhwysedd a sut i wneud cais.

Rhent fforddiadwy
Fel arfer mae rhent fforddiadwy (a elwir hefyd yn rhent canolradd) yn gyfystyr â 80% o’r rhenti marchnad agored lleol ac fe’u targedir at bobl nad ydynt yn gymwys am dai cymdeithasol ond nad ydynt yn gallu fforddio rhentu neu brynu tŷ ar y farchnad agored.  Mae cartrefi sydd ar gael ar gyfer rhent fforddiadwy ar gael unai drwy ‘North East Wales (NEW) Homes’ neu Gymdeithasau Tai eraill sy’n bartneriaid i ni.   
Am fwy o wybodaeth ar ‘NEW Homes’ gan gynnwys meini prawf cymhwyso ac i wneud cais ewch i www.northeastwaleshomes.co.uk neu ffoniwch 01352 701400.  
Am fwy o wybodaeth ar dai rhent fforddiadwy sydd ar gael drwy Gymdeithasau Tai a’r meini prawf cymhwyso i wneud cais, ewch i wefan Cymdeithas Tai Grŵp Cynefin http://www.grwpcynefin.org/cy/home/ neu ffoniwch y Tîm Tai Fforddiadwy yn Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122.

Perchnogaeth Fforddiadwy 
Yn Sir y Fflint mae Perchnogaeth Fforddiadwy (a elwir hefyd yn berchnogaeth canolradd) yn cael ei ddarparu drwy gynlluniau Rhannu Ecwiti. Fel arfer caiff Rhannu Ecwiti ei gynnig ar eiddo newydd sbon sydd wedi eu prynu’n uniongyrchol gan ddatblygwr neu eiddo ail law sydd cyn hynny wedi eu prynu gan ddatblygwr drwy Rannu Ecwiti.  Mae’r eiddo’n cael ei werthu am 70% o werth y farchnad agored ac mae’r Cyngor yn cadw 30% fel pridiant cyfreithiol ar yr eiddo.  Caiff y 70% ei dalu drwy forgais confensiynol neu gyfuniad o forgais a chynilion, ac fel arfer mae angen blaendal o 5%.
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â thai perchnogaeth fforddiadwy gan gynnwys cymhwysedd, y broses o wneud cais ac asesu ac unrhyw eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch i wefan Cymdeithas Dai Grŵp Cynefin http://www.grwpcynefin.org/cy/home/ neu ffoniwch y Tîm Tai Fforddiadwy yng Nghymdeithas Dai Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122.
Cymdeithas Dai Grŵp Cynefin yw’r asiant sydd wedi ei ddewis i weithredu ar ran y Cyngor i reoli a darparu’r Gofrestr Dai Fforddiadwy ar gyfer Sir y Fflint.

Darparu tai fforddiadwy yn Sir y Fflint
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gynyddu niferoedd tai fforddiadwy newydd drwy’r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP).  Gan weithio gyda'u partner datblygu Wates Residential, mae’r cyngor wedi dechrau menter newydd i godi tai newydd drwy SHARP, a fydd yn darparu 500 o dai newydd ar draws Sir y Fflint erbyn 2021.
Am fwy o wybodaeth ar SHARP

Mae'r Cymdeithasau Tai sy'n bartneriaid i ni yn datblygu tai newydd ar draws Sir y Flint ar gyfer eu rhentu'n gymdeithasol a chanolradd.  Am fwy o wybodaeth ar y cymdeithasau tai unigol dilynwch y cysylltiadau isod: 

Cymdeithas Dai Dewis Cyntaf 

Grŵp Cynefin 

Pennaf sy’n cynnwys Clwyd Alyn  

Wales and West Housing