Alert Section

Profi cyflenwadau dwr


Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19, nid yw’n bosibl i Gyngor Sir y Fflint gynnal ymweliadau i brofi cyflenwadau dŵr preifat ar hyn o bryd.  Os ydych chi’n ddeiliad tŷ (perchen-feddiannydd neu’n rhentu’n breifat), eiddo masnachol neu fusnes bwyd a bod gennych chi bryderon ynghylch eich cyflenwad dŵr yfed preifat, anfonwch e-bost at Gyngor Sir y Fflint i: health.safety@flintshire.gov.uk i dderbyn cyngor.  Yn y cyfamser neu hyd nes bydd y broblem wedi’i datrys, ystyriwch ferwi eich dŵr cyn ei yfed a’i ddefnyddio i frwsio dannedd a pharatoi bwyd neu brynu poteli dŵr. 

Os oes gwaith trin dŵr ar eich cyflenwad dŵr preifat argymhellir, yn absenoldeb unrhyw fonitro, y dylai cwsmeriaid cyflenwadau dŵr preifat ac unigolion perthnasol eraill gynnal gwiriadau a sicrhau bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud yn ôl yr angen (e.e. newid lampau UV, newid yr hidlyddion yn rheolaidd neu fonitro clorin) a bod gennych chi ddigon o ddarnau sbâr neu gyfarpar hanfodol i sicrhau bod y cyflenwad dŵr yn iach drwy’r amser. 

Hefyd, heb roi’ch hun mewn perygl, os fedrwch chi gael mynediad at eich cyflenwad dŵr, mae’n ddoeth gwirio bod y ffynhonnell wedi’i diogelu’n ddigonol rhag halogi yn sgil llifogydd dros y tir, dŵr yn cronni o amgylch pen y siambr ac yn ddiogel rhag anifeiliaid. 

Dylai deiliaid eiddo masnachol a landlordiaid eiddo rhent preifat gofnodi unrhyw gam gweithredu a gymerwyd ac, os oes angen, cyflwyno’r rhain i’r Awdurdod Lleol i gadarnhau nad yw’r cyflenwad yn peri perygl i iechyd yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cysylltu â deiliaid cyflenwadau dŵr preifat a oedd i fod i gael ymweliad yn 2020 gyda hyn, pan fydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau. 

Mae gan Gyngor Sir y Fflint 120 o dai sy'n cael eu dŵr yfed o gyflenwadau dŵr preifat.  Caiff cyflenwadau dŵr preifat a chyhoeddus eu monitro i sicrhau nad yw'r dŵr yfed yn y Sir yn peryglu iechyd.Cyflenwad dŵr preifat yw unrhyw gyflenwad dŵr nad yw'n cael ei ddarparu gan gwmni dwr ac na fyddai'n cael ei ystyried yn 'brif' gyflenwad. Gall cyflenwadau dŵr preifat ddod o wahanol ffynonellau gan gynnwys:

  • Ffynhonnau
  • Dyfrdyllau
  • Tarddellau
  • Afonydd a nentydd
  • Llynnoedd neu byllau

Mae'r adran Gwarchod y Cyhoedd yn monitro ansawdd yr holl gyflenwadau dŵr preifat yn Sir y Fflint ac yn monitro'r cyflenwadau hyn. Os dim ond nifer fechan o bobl sy'n defnyddio'r cyflenwad, mae'n bosibl mai dim ond bob rhyw 5 mlynedd y bydd angen ei fonitro. I weld a yw'ch cyflenwad chi wedi'i gofrestru, cysylltwch â ni.
Mae pob cyflenwad dwr preifat yn gallu peryglu iechyd os nad yw wedi'i ddiogelu a'i drin yn briodol. Ni fyddwch chi, o reidrwydd, yn gallu dweud a yw'ch dŵr yn ddiogel oherwydd hyd yn oed os yw wedi'i halogi, ni fydd hynny i'w weld yn arolwg, blas na lliw' rdwr. Yn wahanol i gyflenwadau cyhoeddus, nid yw cyflenwadau preifat bob amser yn cael eu trin i gael gwared ar unrhyw halogiad.Lawrlwythwch ein taflen.

I gael rhagor o wybodaeth am gadw'ch cyflenwad yn ddiogel ac am ei drin, ewch  i wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed  (DWI) (ffenestr newydd)

 

Rhagor  o wybodaeth

Os oes gennych gyflenwad dwr preifat, ac os ydych yn awyddus i brofi'r dŵr i weld a oed bacteria ynddo, neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Ffôn: 01352 703440

Ysgrifennwch at:

Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB