Alert Section

Ymgynghoriad ar yr Asesiad Lles Lleol Drafft


Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y ‘Ddeddf’) yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus penodol i gydweithio, o dan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, i wella lles lleol yn eu hardal, gan gefnogi cyflawni’r saith nod lles i Gymru.

Mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi a chyhoeddi asesiad o les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliant ei ardal. Fe fydd yr asesiad o les yn hysbysu Cynllun Lles nesaf Sir y Fflint 2023 i 2028, a fydd yn gosod amcanion ar gyfer gwella lles lleol.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint wedi drafftio ei Asesiad Lles lleol “Asesiad o Les yn Sir y Fflint 2022” ac mae nawr yn ceisio cael sylwadau cyn cyhoeddi’r fersiwn derfynol.

Sut i gymryd rhan

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau (21.03.22).

Fe fydd yna fwy o gyfle i gymryd rhan yn y maes gwaith hwn wrth i ni symud i’r cam cynllunio lles yn ddiweddarach yn 2022.