Alert Section

Taliad Cymorth Hunanynysu


Mae'r cynllun hwn bellach wedi cau.

Cymhwystra - Taliad Cymorth Hunanynysu:

O 28 Mawrth 2022 mae cymhwystra i gael Taliad Cymorth Hunanynysu  wedi'i gyfyngu i bobl sydd:

 • wedi cael prawf positif am Covid 19 (yn cynnwys cofrestru canlyniad LFD positif)  ac wedi cael cyngor  iddynt aros gartref a hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (yn cynnwys neges destun yn ei gyfeirio i hunanynysu) NEU ;
 • yn rhiant neu'n ofalwr plentyn  sydd methu mynd i’r gwaith oherwydd gofalu am blentyn sydd wedi cael canlyniad positif a lle mae’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi gofyn iddynt hunanynysu. Noder: nid yw rhieni plant sydd wedi cael eu hysbysu drwy'r Ap y dylent hunanynysu yn gymwys i gael taliad. 

Rhaid i'r ymgeisydd hefyd fod:

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, a;
 • ddim yn gallu gweithio gartref ac yn mynd i golli incwm o ganlyniad; ac
 • (yr ymgeisydd neu ei bartner) yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Os rydych wedi cofrestru  canlyniad positif am COVID-19 ar safle we GIG Cymru  a bod y  Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i eich cynghori  i hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

O’r 28 Mawrth 2022 ni fydd cysylltiadau agos sydd heb ei brechu yn gymwys. Bydd angen i gysylltiadau agos heb ei brechu sydd wedi ei adnabod cyn 28 Mawrth 2022 i hunanynysu i gofrestru ei manylion. Bydd rhaid cyflwyno y cais o fewn 21 diwrnod i ddiwedd y cyfnod hunanynysu.

Mae rhaid i ganlyniad positif Llif unffordd gael ei gofrestru o fewn 24 awr o dderbyn y canlyniad. Os na fydd hyn yn cael ei wneud ni fyddwch yn gymwys am daliad a bydd y cais yn cael ei wrthod.

Taliad Cymorth Hunanynysu:

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf cymhwystra, mae gennych hawl i gael Taliad Ynysu

 • Rydych wedi cael cyngor i hunanynysu gan:
  • wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru  fel achos indecs (yn cynnwys trwy gofrestru prawf LFD positif)
  • cynghorwyd eich  plentyn i ynysu gan y Gwasanaeth Profi,Olrhain,Diogelu o ganlyniad i brawf positif
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Os gofynnwyd i’ch plentyn hunanynysu 
Gall rhiant neu ofalwr hefyd wneud cais am daliad os gofynnwyd yn ffurfiol i’w plentyn hunanynysu a’u bod yn bodloni’r holl feini prawf angenrheidiol. 

Ni ellir gwneud unrhyw daliad os na ofynnwyd i’r plentyn/person ifanc hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru neu eu hysgol, eu sefydliad addysg bellach neu leoliad gofal plant. Bydd angen i ni gael gweld tystiolaeth o hyn ar ffurf llythyr/neges e-bost gan yr ysgol, y sefydliad addysg bellach neu'r lleoliad gofal plant. Os nad yw’r dystiolaeth hon gennych chi, RHAID i chi gael gafael arni gan yr ysgol, y sefydliad addysg bellach neu’r lleoliad gofal plant cyn y gallwch chi wneud cais.

I gael y taliad, rhaid i’ch plentyn fod yn mynychu’r ysgol, sefydliad addysg bellach neu leoliad gofal plant (hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddyn nhw anghenion cymhleth) a bod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sylwch y cafodd y meini prawf cymhwyso eu hymestyn i blant blwyddyn 11 o 7 Mehefin 2021 ymlaen. 

Beth fyddwch chi ei angen i wneud cais

 • Cadarnhad o'r dyddiad y gofynnwyd i chi neu eich plentyn hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • Prawf eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau a restrir yn yr adran Pwy sy’n Gymwys.

Os ydych chi’n gyflogedig, fe fyddwch chi hefyd angen

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos prawf o enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos prawf o enillion)
 • enw a chod didoli eich banc a rhif eich cyfrif (gwneir pob taliad drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych chi’n hunangyflogedig, fe fyddwch chi hefyd angen

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon neu eich ffurflen hunanasesu ddiweddaraf
 • enw a chod didoli eich banc a rhif eich cyfrif (gwneir pob taliad drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Gwneud cais ar ran rhywun arall
Fe allwch chi wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc yr unigolyn rydych chi’n gwneud cais ar ei ran.  Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, bydd yr arian yn cael ei dalu i gyfrif banc y rhiant.

Os gofynnir i fwy nag un person yn eich aelwyd hunanynysu
Os gofynnir i chi ac eraill yn eich aelwyd hunanynysu a’ch bod yn gymwys am y taliad, gall pob person wneud cais.

Os bydd angen i chi hunanynysu fwy nag unwaith
Gan y gellir gofyn i chi hunanynysu fwy nag unwaith, fe allwch chi gael hyd at 3 taliad. Yn ogystal, gellir gwneud 3 taliad i rieni neu ofalwyr ar gyfer plant sy’n gorfod hunanynysu, cyn belled â bod y meini prawf cymhwyso yn cael eu bodloni.

Rhaid i chi fodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer pob cais. Ni chaiff cyfnodau hunanynysu orgyffwrdd.

Pryd ddylech chi wneud cais am daliad?
Os bydd eich cyfnod hunanynysu yn dechrau ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021, fe allwch chi wneud cais hyd at 21 diwrnod wedyn. 

Ni chawn dderbyn ceisiadau ar ôl y terfyn amser hwn.

Gweithwyr Gofal
Os bydd rhaid i weithwyr gofal gadw i ffwrdd o’r gwaith oherwydd achos neu amheuaeth o COVID-19, fe allen nhw wneud cais i Gynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Llywodraeth Cymru.  Cafodd hwn ei lansio ar 1 Tachwedd 2020.  Mae canllawiau ar gyfer y cynllun hwn ar gael ar dudalen we Llywodraeth Cymru: Canllawiau COVID-19 ar gyfer Gweithwyr Gofal.

Sylwch: Ni fydd gweithwyr gofal yn gallu gwneud cais am y taliad hunanynysu a’r cynllun tâl salwch am yr un cyfnod o hunanynysu; bydd rhaid iddyn nhw ddewis pa daliad i wneud cais amdano.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â’r canlynol: 

Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19