Alert Section

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim (eFSM)


Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM)

Mae Prydau Ysgol Am Ddim Cynradd Cyffredinol (UPFSM) yn dod ym mis Medi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth:  https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Schools/Free-School-Meals.aspx

Taliadau Prydau Ysgol am Ddim ar gyfer gwyliau'r haf.

Mae LlC wedi ymrwymo i dalu rhieni yn lle PYDd am holl gyfnod gwyliau'r haf. Bydd hyn hefyd yn cynnwys myfyrwyr ym mlynyddoedd 11 i 13. Bydd taliadau'n cychwyn yn unol â'r tymor sy'n dod i ben ar 20/07/22 ac wedi hynny yn cael eu talu'n wythnosol ar gyfradd o £19.50 y plentyn cymwys tan ddiwedd y gwyliau.

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM)


Mae fy mhlentyn yn byw yn Sir y Fflint ond yn mynychu'r ysgol y tu allan i Sir y Fflint.  O ble ydw i'n hawlio Prydau Ysgol am Ddim (eFSM)?

Mae hwn yn faes lle rydym yn cael llawer o ymholiadau.  Mae ein hamodau grant ar gyfer ariannu Prydau Ysgol am Ddim (eFSM) yn dweud wrthym mai'r Cyngor sy'n gyfrifol am yr ysgol lle mae'r plentyn yn mynychu yw o ble y dylai'r rhiant wneud cais.  Er enghraifft, os yw plentyn yn byw yn Gronant (Sir y Fflint) ond yn mynychu ysgol ym Mhrestatyn (Sir Ddinbych), Cyngor Sir Ddinbych fyddai'n gyfrifol am ariannu Prydau Ysgol am Ddim (eFSM) felly mae'n rhaid i'r rhiant wneud cais i Sir Ddinbych.  Mae hyn yn union yr un fath ar gyfer grant gwisg ysgol (PDG).

Dylwn fod wedi gwneud cais yn gynharach ac wedi colli allan ar daliadau am wyliau o ganlyniad.  Os byddaf yn gwneud cais nawr, a ellir ei ôl-ddyddio?

Yn anffodus ddim.  Mae'r polisi sy'n llywodraethu Prydau Ysgol am Ddim (eFSM) yn datgan yn benodol na chaniateir ôl-ddyddio.  Rydym yn aml yn derbyn ymholiadau a chwynion yn y maes hwn ond yn gresynu nad oes gennym ddisgresiwn i ddyfarnu ôl-ddyddio.

Rwy'n ofalwr maeth, a allaf hawlio Prydau Ysgol am Ddim (eFSM) i'r plentyn rwy'n ei faethu?

Ydw – Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i wneud cais.  Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen ar-lein, mae dewis incwm ar gyfer 'Lwfans Maeth'.

Beth fydd yn digwydd os bydd yn rhaid i'm plentyn fod yn absennol oherwydd COVID? Ydw i'n cael taliad fel pan fydd ysgolion ar gau?

Oes - Mae pob ysgol yn rhoi gwybod i ni pa blant / dosbarthiadau sy'n gorfod bod yn absennol am resymau COVID. Os bydd hyn yn digwydd, rydym yn cael taenlen o ysgol eich plentyn i roi gwybod i ni. Yna byddwn yn eich talu tra bydd eich plentyn yn absennol.

Mae gen i blentyn neu blentyn arall sy'n dechrau yn yr ysgol ym mis Medi.  A fyddant yn cael prydau ysgol am ddim yn awtomatig?

Os yw eich plentyn yn dechrau'r dosbarth derbyn ym mis Medi, bydd yn gymwys yn awtomatig ar gyfer y Prydau Ysgol Gynradd Am Ddim Newydd, Cyffredinol.  Fodd bynnag, os yw'r rhiant yn derbyn incwm penodol (gweler y pwyntiau bwled isod), rhaid iddynt barhau i wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim (eFSM).  Y rheswm am hyn yw na fyddant yn gallu cael gafael ar gyllid arall, fel grant gwisg ysgol.  Mae gennym fwy o wybodaeth am hyn yma: 

https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Schools/Free-School-Meals.aspx

Rwy'n credu fy mod yn colli taliad / au neu nid wyf wedi cael taliad / au. Pam mae hyn?

Mae'n rhaid i chi gael hawliad byw am eFSM er mwyn caniatáu inni wneud taliadau. Os nad ydych wedi derbyn taliad, mae'n debygol oherwydd nad ydym yn dal eich manylion banc. Yn 2020, gwnaethom gynnal ymarfer mawr gyda chymorth ysgolion i gael rhieni i roi eu manylion banc inni fel y gallem eu talu, ond ni atebodd pawb. Os credwch eich bod wedi colli allan ar daliadau, cysylltwch â ni trwy e-bost yn: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Beth yw’r Polisi Prydau Ysgol am Ddim?
Bydd prydau ysgol am ddim (eFSM) yn cael eu darparu i blant y mae eu rhieni yn derbyn: 

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant, os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Gwaith ychwanegol - y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol
 • Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Pam bod hawlio prydau ysgol am ddim (eFSM) yn bwysig?
Os ydych chi’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (eFSM) mae’n bwysig iawn i ysgol eich plentyn eich bod chi’n hawlio hynny. Gall yr ysgol dderbyn cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim (eFSM), cyllid a fydd yn eu cynorthwyo i ddarparu rhaglenni cefnogi wedi eu targedu a phrynu offer ac adnoddau ac ati.

Os yw’n well gan eich plentyn dderbyn pecyn bwyd neu wneud trefniadau cinio eraill, mae’n dal yn bwysig eich bod chi’n cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim (eFSM) er mwyn i’ch ysgol hawlio’r cyllid.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais am brydau ysgol am ddim (eFSM).

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn anfonwch e-bost at:
FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk 

Os ydych yn cysylltu â ni i holi am eich cais am Brydau Ysgol Am Ddim (eFSM) ar gyfer blwyddyn ysgol 2022/23, a fyddech cystal â bod yn amyneddgar wrth i ni weithio i brosesu pob cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

Rydym yn cael nifer uchel o geisiadau a negeseuon e-bost ar hyn o bryd.

Os nad ydych wedi clywed gennym ni erbyn 15 Awst 2022, cysylltwch â ni trwy e-bost gan nodi rhif y cais, eich enw, cyfeiriad, enw(au)’r plant a’u dyddiad(au) geni.

Diolch i chi am eich amynedd, rydym yn gweithio cyn gynted â phosibl i ddosbarthu’r taliadau hyn.

Grantiau Gwisg Ysgol

Mae cyllid Grant Gwisg ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yn agored i geisiadau.

Ym mis Mehefin 2022, rydym wedi agor ein ffurflen gais ond a fyddech cystal â chael eich hysbysu nad ydym yn derbyn ein cyllid gan y Llywodraeth i'n galluogi i wneud taliadau tan o leiaf Gorffennaf 2022. Bydd unrhyw geisiadau a wneir cyn bod ein cyllid ar gael yn cael eu cadw tan ein cyllid yn dod ar gael. Yna byddwn yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi asesu eich cais. Gyda hyn mewn golwg, ni ddylai rhieni sy'n gwneud cais nawr ddisgwyl i'w cais gael ei asesu ar unwaith.

Rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin (FQA’s isod). 

Darllenwch y rhain yn ofalus cyn gwneud cais.

Gallwch wneud cais am Grantiau Gwisg i blant sy'n cychwyn y blynyddoedd canlynol ym mis Medi 2022:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Gall plant sy'n derbyn gofal (gofal maeth) fod yn gymwys mewn unrhyw flwyddyn academaidd. 

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, rhaid i rieni eisoes fod yn derbyn, neu’n gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim (eFSM) yn seiliedig ar yr incwm canlynol;

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm,
 • Cymorth o dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999,
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, 
 • Credyd Treth Plant,
 • os nad ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith ac os nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190, 
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth,
 • Credyd Treth Gwaith ychwanegol- y taliad y gall rhywun dderbyn am bedair wythnos ychwanegol unwaith iddynt beidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol. 
 • Credyd Cynhwysol (os yw incwm a enillir yn cael ei gynnwys yn yr asesiad Credyd Cynhwysol mae’n rhaid iddo fod yn llai na £616.66)

Mae’r cyllid hefyd ar gael ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal (Gofal Maeth) sydd o oedran ysgol gorfodol a disgyblion heb gyllid cyhoeddus yn agored iddynt. Rhaid i chi gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am grantiau gwisg ysgol.   Peidiwch â gwneud cais os ydych eisoes yn derbyn grant gwisg ysgol ar gyfer eich plentyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.  Ni allwn wneud cais ddwywaith.

Os oes gennych ymholiadau, anfonwch e-bost at: FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin

Pam fod yn rhaid i mi wneud cais? Oni allwch chi ddim ond talu i mi am fy mhlant sy'n gymwys?

Na - Ariennir y grantiau a weinyddwn gan LlC ac mae amodau ein grantiau yn cadarnhau bod yn rhaid i ni dderbyn cais gan y rhiant. Rhaid i ni hefyd gadw'r rhain at ddibenion archwilio a phrofi ein bod yn talu dim ond am blant y mae eu rhieni'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd. Mae angen i ni hefyd allu cael manylion cyfrif banc rhieni, i'n galluogi i dalu'r arian grant iddynt. Ni allwn wneud hyn heb ffurflen gais.

Mae angen mwy o wybodaeth arnaf neu mae angen i mi wirio a wyf wedi hawlio o'r blaen.

Byddem yn gofyn yn garedig i rieni anfon e-bost atom yn FreeSchoolMeals@flintshire.gov.uk i ddarganfod. Ein nod yw ymateb i e-byst o fewn 48 awr.

Os ydych yn cysylltu â ni i holi am eich cais am Grant Gwisg Ysgol ar gyfer blwyddyn ysgol 2022/23, a fyddech cystal â bod yn amyneddgar wrth i ni weithio i brosesu pob cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

Rydym yn cael nifer uchel o geisiadau a negeseuon e-bost ar hyn o bryd.

Os nad ydych wedi cael eich Grant Gwisg Ysgol erbyn 15 Awst 2022, cysylltwch â ni trwy e-bost gan nodi rhif y cais, eich enw, cyfeiriad, enw(au)’r plant a’u dyddiad(au) geni.

Diolch i chi am eich amynedd, rydym yn gweithio cyn gynted â phosibl i ddosbarthu’r taliadau hyn.