Alert Section

Cynllun Cefnogi Costau Byw


Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fesurau i helpu i ddiogelu miliynau o gartrefi rhag costau ynni cynyddol yn 2022-23.

Cynllun Cefnogi Costau Byw

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys ad-daliad untro o £150 nad yw’n ad-daladwy ar gyfer aelwydydd cymwys yng Nghymru ym mandiau treth gyngor A-D. Mae hefyd yn cynnwys yr aelwydydd hynny ym mandiau treth gyngor A-I sy’n cael Gostyngiad Treth y Cyngor (a elwid yn fudd-dal y dreth gyngor yn flaenorol).

Taliad untro o £150 i mewn i gyfrif banc enwebedig trethdalwyr treth gyngor y cartref cymwys fydd y taliad hwn. Dim ond un taliad a wneir fesul aelwyd i’r eiddo hynny a feddiannwyd ar 15 Chwefror 2022. Nid yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i gael taliad

Os ydych chi’n talu eich Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol, a’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y taliad Costau Byw £150.00, dylech fod wedi cael taliad awtomatig uniongyrchol i’ch cyfrif banc eisoes.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun ac os nad ydych wedi derbyn taliad awtomatig, cwblhewch y ffurflen gofrestru fer er mwyn darparu eich manylion banc isod cyn y dyddiad cau o 5pm ar 30 Medi 2022.

Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen yn defnyddio’r cyfeiriad yr oeddech yn byw yno ar 15 Chwefror 2022 ac nid unrhyw gyfeiriad newydd yr ydych wedi symud yno:

Os gwelwch yn dda Cofrestrwch Yma

Oherwydd y nifer uchel o ffurflenni cofrestru y disgwyliwn eu cael, gofynnwn i chi ganiatáu 21 diwrnod i gael eich taliad, yn cychwyn o’r dyddiad rydych yn cyflwyno eich ffurflen gofrestru ar-lein.

Cymorth Costau Byw - Cynllun Disgresiynol

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau i helpu i ddiogelu miliynau o aelwydydd rhag costau byw cynyddol yn 2022-23. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer Cynllun Disgresiynol, y mae’r Cyngor wedi’i lansio bellach.

Mae'r cynllun hwn wedi’i ddylunio i gefnogi aelwydydd eraill sydd angen cymorth ariannol nad ydynt yn gymwys i gael cymorth dan y prif gynllun.

Os yw eich aelwyd yn bodloni unrhyw rai o’r meini prawf isod, mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys i gael Taliad Costau Byw Disgresiynol fel a nodir:

  • A - £150.00 i unrhyw aelwyd ym Mandiau Treth y Cyngor A i D, sy’n atebol, ond wedi’u heithrio rhag talu Treth y Cyngor oherwydd bod pawb o’r aelwyd naill ai’n fyfyrwyr, rhai sy’n gadael gofal neu â salwch meddwl difrifol.
  • B - £125.00 i unrhyw aelwyd ym Mandiau Treth y Cyngor E i I ac sydd naill ai wedi’u meddiannu gan feddianwyr unigol (fel a roddwyd gwybod i’r Cyngor cyn 30 Mehefin 2022), neu sy’n cael gostyngiad o ran band oherwydd addasiadau i ddiwallu anghenion yr unigolyn anabl.
  • C - taliad £125.00 i unrhyw aelwyd sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim o 15 Chwefror 2022. Sylwch gall y taliad hwn fod yn daliad atodol i unrhyw Daliad Costau Byw arall sydd eisoes wedi’i wneud.

Er mwyn bod yn gymwys i gael taliad dan y Cynllun Disgresiynol, mae’n rhaid i’ch aelwyd fod wedi bod yn atebol am eiddo yn Sir y Fflint fel eu hunig breswylfa a’u prif breswylfa ar 15 Chwefror 2022, ac yn byw yn yr eiddo hwnnw, bod yn gyfrifol am dalu’r biliau cyfleustodau cysylltiedig ar gyfer yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror a bodloni’r meini prawf cymhwyso uchod ar y dyddiad hwnnw.

Os yw eich manylion Debyd Uniongyrchol gan y Cyngor eisoes, a’ch bod yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso ar gyfer taliad Cynllun Disgresiynol Costau Byw, dylech gael taliad awtomatig uniongyrchol i’ch cyfrif banc erbyn 12 Awst 2022.

Os ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwyso ac nad ydych wedi darparu eich manylion banc i’r Cyngor o’r blaen, caiff manylion am sut i gofrestru eu cyhoeddi yma yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn ogystal â chefnogi’r categorïau cymwys a amlinellir uchod drwy’r prif gynllun, bydd Cynllun Dewisol cyfyngedig hefyd yn cael ei ddatblygu yn yr wythnosau nesaf i ddarparu cymorth i aelwydydd eraill nad ydynt yn gymwys o dan y prif gynllun a all fod angen cymorth gyda’u costau byw.

Mae rhagor o fanylion am y cynlluniau gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin ar gael yn https://llyw.cymru/y-cynllun-cymorth-costau-byw-canllaw-i-awdurdodau-lleol-html

Lle bo modd, ac oni bai bod gennych ymholiad brys, oherwydd y niferoedd uchel o gartrefi a fydd yn gymwys ar gyfer y taliad hwn, ceisiwch osgoi ein ffonio i holi pryd y bydd eich taliad yn cyrraedd eich cyfrif banc.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys am y cynllun, gallwch anfon e-bost at y Cyngor yn local.taxation@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 704848 Opsiwn 6.

Byddwch yn ofalus gydag e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus yn cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, twyllwr ydyw yn ceisio dwyn eich gwybodaeth.

Cymorth Ychwanegol

Advicelink Cymru

I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru? Ffoniwch Radffôn 0800 702 2020 (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener), neu, i gael gwybodaeth a/neu siarad ag un o'r cynghorwyr ar-lein, cliciwch yma

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Os byddwch yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol. Gallwch wneud cais i'r Gronfa hon drwy'r wefan https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais neu drwy radffôn ar 0800 859 5924

Cynllun Cartrefi Clyd

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd yn rhad ac am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau arbed ynni yn rhad ac am ddim i'ch cartref, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddiad. Gall hyn leihau eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch radffôn 0808 808 2244 neu ewch i nyth.llyw.cymru.