Alert Section

Y daith i garbon niwtral

Dweud eich dweud ar ein Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd.

Themes - Welsh 320 x 200
Cefndir

Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru, a thrwy hynny osod cynlluniau uchelgeisiol i'r sector cyhoeddus fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Darganfod mwy
Buildings 320 x 200
Adeiladau

Mae adeiladau sy'n eiddo i'r cyngor yn cynhyrchu swm o allyriadau carbon oherwydd y defnydd o ynni sy'n llosgi tanwyddau ffosil.


Darganfod mwy
Climate transport 320 x 200
Symudedd a Chludiant

Mae allyriadau o'n fflyd a weithredir gan y Cyngor yn parhau i fod yn ffynhonnell gyson o allyriadau carbon.


Darganfod mwy
Land use 320 x 200
Defnydd Tir

Gall y Cyngor ddefnyddio ein tir i gefnogi ein nodau carbon. Gallwn wneud hyn drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, a chynlluniau plannu i gefnogi’r gwaith amsugno carbon a gwella a chynnal ein bioamrywiaeth. 

Procurement 320 x 200
Caffael

Mae amcangyfrifon cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod 60% - 81% o gyllidebau gweithredu sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yn cael eu gwario gyda Chyflenwyr a Chontractwyr.

Behaviours 320 x 200
Dweud eich dweud

Gan fod yr argyfwng hinsawdd yn bwnc mor bwysig, ac yn un sy'n effeithio ar bob un ohonom, rydym yn gofyn am eich sylwadau a'ch adborth i helpu i ddatblygu Strategaeth Hinsawdd a chynllun gweithredol y Cyngor.

 

Darganfod mwy