Trwydded Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref


Mae Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio system o drwyddedau i gyfyngu ar y mathau o gerbydau y caniateir iddynt ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y Sir.
Ni ddylai’r cerbyd arddangos marciau masnachol nac wedi ei gofrestru â busnes.  Ni allwn dderbyn gwastraff os cawsoch chi eich talu gan rywun i gael gwared arno.

Rydym yn gwneud newidiadau i’r broses  o wneud cais am drwydded i adlewyrchu Cyfarwyddebau a Chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru ar wastraff, polisi Cyngor Sir y Fflint a'r cyfyngiadau Covid-19 cyfredol.   

Oherwydd y rheolau pellhau cymdeithasol, ni fydd yn bosibl gwirio cerbydau ar y cam gwneud cais.  Er mwyn gallu prosesu trwyddedau’n fwy effeithiol dan y cyfyngiadau gweithio presennol, mae’n angenrheidiol gofyn am ffotograffau o'r cerbydau y mae trwyddedau'n berthnasol iddynt.  Mae mesurau mwy llym eisoes yn eu lle yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff er mwyn diogelu staff a phreswylwyr.  Bydd angen trwydded yrru o hyd fel prawf eich bod yn byw yn Sir y Fflint cyn y caniateir mynediad i’n safleoedd. 

Tra bydd peiriannau trwm ar waith neu gerbydau casglu’n symud ar y safle, mae’n bosibl y byddwn yn cau am gyfnod byr er mwyn cadw ymwelwyr yn ddiogel a gwneud yn siŵr bod digon o le yn y sgips.  Mae hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid ei wneud a bydd unrhyw anghyfleustra’n cael ei gadw i’r isafswm.

Byddwch yn ymwybodol y bydd ciwiau yn debygol oherwydd bod yn rhaid i ni gyfyngu ar nifer y cerbydau ar y safle.  Diolch i chi am eich dealltwriaeth a'ch amynedd. 

Pam bod angen trwydded?
Ar hyn o bryd mae rhai busnesau’n mynd â’u gwastraff i ganolfannau ailgylchu gwastraff cartref am ddim.  Mae cost gwaredu gwastraff busnes sy’n cael ei adael yn ein canolfannau ailgylchu yn sylweddol, a’r trethdalwr sy’n talu amdano.

Cerbydau y mae angen iddynt wneud cais am drwydded 12 mis:

 • Faniau codi (pick ups)
 • Cerbydau fan a faniau bach
 • Bysiau mini / faniau gwersylla / Cartrefi modur gyda seddi a/neu gyfleusterau gwersylla y tu mewn.
 • Faniau – pellter bach rhwng echelydd/pellter canolig rhwng echelydd (heb do uchel)
 • Trelar echel ddwbl hyd at 6 troedfedd

Gwneud Cais Ar-lein
I arbed amser, gwiriwch fod eich cerbyd o’r math a ganiateir cyn gwneud cais.   Gellir dod o hyd i gopi o Delerau ac Amodau trwydded isod. 

Byddwch angen y dogfennau canlynol i gefnogi eich cais.  Darparwch ffotograffau neu ddogfennau gwreiddiol wedi’u sganio a’ch trwydded.  Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddogfennau gwreiddiol sy’n mynd ar goll yn y post:

Gwneud cais am drwydded 

 1. Cwblhau E-Ffurflen
 2. Llyfr Log Llawn y Cerbyd
 3. Trwydded Yrru
 4. 2 x Bil Cyfleustodau / Bil Treth y Cyngor
 5. Ffotograffau o'r cerbyd yr ydych yn gwneud cais am drwydded ar ei gyfer:
  a). Llun o gefn y cerbyd yn dangos y rhif cofrestru (drysau ar gau)
  b). Llun o’r tu mewn i du ôl y cerbyd wedi’i gymryd drwy’r drysau ôl
  c). Llun o du blaen y cerbyd
  d). Llun o du ôl y cerbyd

Trelars (gyda mwy nag un echel a llai na 6 troedfedd)

 1. Cwblhau E-Ffurflen
 2. Llyfr Log Llawn y Cerbyd
 3. Dimensiynau’r cerbyd
 4. Trwydded Yrru
 5. 2 x Bil Cyfleustodau / Bil Treth y Cyngor
 6. Ffotograffau o'r cerbyd yr ydych yn gwneud cais am drwydded ar ei gyfer:
  a). Tu ôl y trelar yn dangos y plât rhif
  b). Ochr y trelar yn dangos ei hyd a'i uchder yn llawn

Drwy e-bost:  Sganiwch eich cais am hawlen a’i anfon at streetsceneadmin@flintshire.gov.uk gan atodi ffotograffau neu sganiau o’r holl ddogfennau uchod / trwydded yrru.

Os cewch drafferthion gydag unrhyw un o’r uchod cysylltwch â’r llinell gymorth ar 01352 701234.

Mae’r mathau o gerbydau NAD YDYNT yn cael eu derbyn mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref wedi'u rhestru isod: 

 • Faniau Bocs
 • Cerbydau arllwys
 • Cerbydau cefn gwastad
 • Faniau â charn tro olwynion hir
 • Faniau â tho uchel (terfyn uchder)
 • Fan sydd yn tynnu trelar
 • Loriau (o unrhyw fath)
 • Bocs / trelar ceffylau
 • Trelars ochr uchel / trelars gydag estyll
 • Trelars hirach na 6”
 • Tractorau
 • Trelars cludiant
 • Bysiau mini, faniau gwersylla, Cartrefi modur gyda’r ffitiadau wedi’u tynnu allan.

Nodwch os gwelwch yn dda mai enghreifftiau yn unig sydd yn y rhestr hon, ac nid yw’n gyfyngedig i'r mathau/meintiau o gerbydau sydd wedi’u rhestru ac nad ydynt yn gymwys am drwydded.

Telerau ac Amodau Trwydded 2021

Cyfyngiadau Covid-19 Dros DroYn sgil y mesurau cadw pellter cymdeithasol a diogelwch sydd ar waith ar ein safleoedd ar hyn o bryd, mae’n bosibl y byddwch yn profi ychydig o oedi wrth gyrraedd ein canolfannau oherwydd y cyfyngiadau ar nifer y cerbydau ar y safle. Mae’n rhaid cydymffurfio â’r rheolau safle, gan gynnwys golchi dwylo a chadw pellter o 2 fetr. 

 1. Caiff trwyddedau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref eu cyflwyno yn ôl disgresiwn ac fe allant newid i gydymffurfio â deddfwriaeth safleoedd, gweithredoedd, gwiriadau cerbydau manwl neu addasiadau i’r amodau trwydded.  I osgoi unrhyw anghyfleustra, ymwelwch ag www.siryfflint.gov.uk/ailgylchu i weld y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun cyn eich ymweliad.   
 2. Mae’r trwyddedau’n caniatáu 12 ymweliad o fewn cyfnod o 12 mis.  Ni ellir ymestyn y dyddiad terfyn.  Ni fyddwn yn ystyried cyflwyno trwydded arall nes y bydd y drwydded gyfredol wedi dod i ben.
 3. Mae’n rhaid cyflwyno trwydded ddilys i aelod o staff y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref wrth gyrraedd y safle.  Mae’n rhaid i’r drwydded gael ei gwirio cyn dadlwytho unrhyw ddeunyddiau.  Dylid cyflwyno’r drwydded yn ystod pob ymweliad, nid yw hynny’n golygu bob dydd. 
 4. Caniateir un drwydded fesul aelwyd, a bydd y drwydded yn ddilys ar gyfer cerbyd arbennig sydd wedi'i gofrestru i gyfeiriad yn Sir y Fflint. Ni ellir trosglwyddo’r drwydded.
 5. Os yw ymgeisydd wedi derbyn trwydded yn y gorffennol, nid yw hynny’n golygu eu bod yn gymwys yn awtomatig i dderbyn rhagor o drwyddedau.  Bydd gwiriadau safonol yn cael eu cwblhau ar bob ymgeisydd, gan gynnwys sicrhau eu bod yn bodloni pob un o’r amodau trwydded.
 6. Mae'r trwyddedau hyn ar gyfer ‘gwastraff cartref’ o gartrefi preswylwyr Sir y Fflint yn unig.
 7. Ni dderbynnir unrhyw wastraff a ystyrir fel gwastraff Masnachol, Diwydiannol neu Fusnes yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Sir y Fflint.  Mae’r math hwn o wastraff yn cynnwys gwastraff a gynhyrchir gan fasnachwyr, contractwyr neu labrwyr sy’n gweithio ar safleoedd preswyl neu fusnes.  Mae hyn yn cynnwys landlordiaid yn gwaredu gwastraff o eiddo rhent, neu wastraff y mae'n rhaid talu i gael gwared ohonynt.  Mae’r math hwn o wastraff yn ymofyn ‘trwydded cludo gwastraff’ ac yn destun “Dyletswydd Gofal” ac ni fydd unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn eu derbyn dan ein hamodau trwydded amgylcheddol.
 8. Ni fydd unrhyw un sydd â “thrwydded cludo gwastraff" yn gymwys am drwydded.
 9. Bydd yn rhaid i ddeiliaid trwydded sy’n ymgymryd ag addasiadau sylweddol i'w safle, gan gynnwys tai allan, dreifiau ac ati, sy’n cynnwys nifer fawr o ddeunyddiau adeiladu, gwaith tir neu dorri coed, archebu sgip at y diben hwn.
 10. Caiff trwyddedau eu cyflwyno ar gyfer y cerbyd y mae’r drwydded yn ymwneud ag o yn unig.  Ni chaniateir trelars os ydynt yn cael eu tynnu gan gerbyd heb drwydded. 
 11. Bydd newid cerbyd o fewn cyfnod 12 mis y drwydded yn annilysu’r drwydded. Byddwn yn ystyried ail-gyflwyno trwydded yn seiliedig ar:-a). P’un a yw’r drwydded wreiddiol gyfredol yn cael ei hildio i: Gweinyddu Trwyddedau Cerbydau, Depo Alltami, Ffordd yr Wyddgrug, Alltami, CH7 6LG.
  b). P’un a yw’r cerbyd yn fath a gymeradwyir. 
  c). P’un a yw pob amod yn y telerau ac amodau yn cael eu bodloni ac wedi’u bodloni yn y gorffennol. 
 12. Dylid rhoi gwybod am unrhyw addasiadau i gerbyd sydd eisoes wedi cofrestru am drwydded ac mae’n bosibl y bydd hyn yn annilysu’r cerbyd ar gyfer trwyddedau yn y dyfodol.  Mae’n bosibl y bydd addasiadau heb eu datgan ond sy’n cael eu nodi gan weithwyr y safle yn annilysu’r drwydded.
 13. Bydd trwyddedau wedi’u hagru, addasu neu sy’n cynnwys manylion aneglur yn annilys ac ni fyddant yn cael eu derbyn gan y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
 14. Achosion o golli trwydded neu ddifrod damweiniol i drwydded o fewn y cyfnod 12 mis :- Mae’n bosibl y bydd deiliad y drwydded yn gymwys i dderbyn trwydded rannol arall, a bydd eu cais yn cael ei ystyried yn seiliedig ar:
  a). Y dyddiad terfyn a nifer yr ymweliadau â’r safle.
  b). Unrhyw gofnod o golli neu ddifwyno trwyddedau yn y gorffennol.   Ni fydd trwyddedau llawn yn cael eu cyflwyno nes y bydd 12 mis wedi mynd heibio ers y dyddiad cyflwyno gwreiddiol.
 15. Mae gan Gyngor Sir y Fflint yr hawl i wirio’r manylion sydd ar gael am gerbydau a thystiolaeth o fasnachu gydag unrhyw gyrff Rheoleiddio perthnasol, neu unrhyw wybodaeth gyhoeddus, lle bo angen.
 16. Bydd unrhyw wastraff a gyflwynir i’r safle yn destun archwiliadau rheolaidd gan weithwyr y safle a/neu unrhyw swyddog awdurdodedig o’r Awdurdod neu Gorff Rheoleiddio.  Mae’n bosibl y bydd gofyn i bobl sy’n ymweld â’r safle agor sachau neu gynwysyddion i wirio’r cynnwys.  Gall methiant i gydymffurfio â hyn arwain at ddirymu eich trwydded.
 17. Am resymau diogelwch, mae’n rhaid i ddeiliad y drwydded ddatgan unrhyw Wastraff a allai fod yn beryglus  yn y llwyth a cheisio cyngor os ydynt yn ansicr.
 18. Mae’n rhaid gwahanu a gosod deunyddiau a gyflwynir i’r safle yn y sgip neu’r cynhwysydd cywir.  Os yn ansicr, gofynnwch am gyngor gan aelod o staff.
 19. Mae gan Gyngor Sir y Fflint yr hawl i ddod ag unrhyw gonsesiynau o dan y cynllun trwyddedau i ben os yw deiliad y drwydded yn mynd yn groes i unrhyw un o’r amodau trwydded.  Gellir gweld yr amodau trwydded ar-lein neu gellir gwneud cais am gopi caled drwy’r post. Sicrhewch eich bod wedi darllen a’ch bod yn deall yr amodau trwydded cyn ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Sir y Fflint.  

Dirymu trwyddedau 

 1. Ni fyddwn yn goddef unrhyw achosion o fygwth neu gam-drin staff neu breswylwyr eraill, bydd hyn yn arwain at ddirymu’r drwydded ar unwaith, ac fe allai hefyd arwain at wahardd y deiliad rhag defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Cyngor Sir y Fflint.
 2. Caniateir i aelodau staff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref atafaelu trwydded lle bo angen, er enghraifft, mewn unrhyw achosion o:-
  a). Gam-drin neu fygwth staff y safle neu breswylwyr eraill.
  b) Peidio â chydymffurfio â rheolau safleoedd gan gynnwys cyfyngiadau cyflymder, cyfarwyddebau staff.
  c) Trwyddedau sydd wedi’u hagru, addasu neu sy’n cynnwys manylion aneglur ac felly’n annilys.
  d) Methiant i ddatgan gwastraff peryglus mewn llwythe) Cyflwyno gwastraff annerbyniol i’r safle.
 3. Os byddwn yn nodi cerbydau heb dreth neu yswiriant yn ystod gwiriadau rheolaidd, byddwn yn dirymu'r drwydded ar unwaith ac yn gwahardd y deiliad rhag defnyddio unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Sir y Fflint p'un a oes ganddynt drwydded neu beidio.  Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhoi gwybod i'r heddlu a'r DVLA.
 4. Bydd unrhyw drwydded a gyflwynir yn sgil gwall gweinyddol, unrhyw wybodaeth ffals a dderbynnir, neu sy’n mynd yn groes i unrhyw un o delerau ac amodau'r drwydded, yn cael ei dirymu ar unwaith.
 5. Mae telerau ac amodau'r drwydded ar gael ar-lein; a gellir gwneud cais am gopi caled drwy'r post.  Sicrhewch eich bod wedi darllen a’ch bod yn deall yr amodau trwydded cyn ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Sir y Fflint. 

Nid oes unrhyw eithriadau i'r telerau ac amodau hyn. 

Cwestiynau Cyffredin  

Os bydd y 12 ymweliad wedi eu defnyddio cyn dyddiad terfyn yr hawlen, ydw i’n gallu ymgeisio am un arall?
Nac ydych.  Mae hawlen ar gyfer 12 ymweliad yn unig o fewn cyfnod o 12 mis. Ni ellir ystyried hawlen arall nes bydd dyddiad terfyn yr hawlen wedi mynd heibio.

Mae fy mhartner a’i fab/merch wedi cael faniau wedi eu cofrestru ar gyfer yr un cyfeiriad; a oes ganddynt hawl i gael hawlen ar gyfer y ddau gerbyd? 
Nac oes.  Caniateir un hawlen yn unig fesul aelwyd ac mae’n ddilys ar gyfer cerbyd a nodwyd neu drelar a gofrestrwyd ar gyfer cyfeiriad yn Sir y Fflint.  Ni ellir trosglwyddo’r hawlen. 

A fydd fy hawlen yn cael ei adnewyddu yn awtomatig ar ôl i’r 12 mis fynd heibio? 
Na fydd.  Nid yw hawlen a gyhoeddwyd yn flaenorol yn gwneud ymgeisydd yn gymwys ar gyfer hawlen arall yn awtomatig.  Bydd gwiriadau safonol yn cael eu gwneud ar gyfer pob cais gan gynnwys bodloni holl amodau hawlen yn flaenorol.

Mae gennym hawlen ar gyfer ein fan ond rydym angen defnyddio trelar; allwn ni wneud cais am hawlen trelar? 
Na.  Caniateir un hawlen fesul aelwyd ar gyfer cerbyd neu drelar, dim y ddau.  Nid yw fan yn cael dod â threlar i safle. 

Mae gennym hawlen cerbyd ar hyn o bryd ond rydym yn cael gwneud gwaith yn yr eiddo a byddwn angen mwy o ymweliadau.  Allwn ni wneud cais am hawlen estynedig?
Na.  Nid oes unrhyw eithriadau i 12 ymweliad o fewn cyfnod o 12 mis.  Bydd preswylwyr sy’n ymgymryd ag addasiadau sylweddol ar eu heiddo, gan gynnwys estyniad, tai allan, llwybrau ac ati sy'n cynnwys llawer iawn o ddeunydd adeiladu, gwaith tir neu dorri coed i lawr, angen defnyddio sgip at y diben hwnnw.