Archifau ar gyfer Ysgolion


Gwneud hanes yn fyw!

 

Yn Archifdy Sir y Fflint, rydym yn gofalu am nifer o gofnodion cyhoeddus ac archifau’r sir. Archif yw casgliad o ddogfennau hanesyddol.

Mae archifau’n bwysig oherwydd maent yn cynnwys pob math o ddogfennau a delweddau gwreiddiol sy’n ein helpu ni i ddysgu am hanes a’r gorffennol.  Mae Archifau ar gyfer Ysgolion yn bwriadu ‘gwneud hanes yn fyw’ drwy agor y drws i ysgolion allu gweld y dogfennau a’r delweddau gwreiddiol hyn.

Datgloi’r Gorffennol - Newyddlen 

Croeso i’r newyddlen addysg gyntaf gan Archifdy Sir y Fflint. Gobeithiwn gynhyrchu un o’r rhain ar ddechrau bob blwyddyn academaidd ond gallwch edrych ar ein gwefan a Moodle am newyddion drwy gydol y flwyddyn.

Polisi ar Allgymorth a Hyrwydd (pdf.doc 106KB ffenestr newydd)

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau am ddim i ysgolion Sir y Fflint

 

Dewch i’n gweld yn yr Ystafell Chwilio: Mae croeso i ddisgyblion ac athrawon ddod i Archifdy Sir y Fflint naill ai fel unigolion neu fel grŵp, i ddysgu rhagor am hanes y sir a phynciau eraill y Cwricwlwm Cenedlaethol drwy’r edrych ar hen ffotograffau, mapiau, papurau newydd a dogfennau o bob math.   Mae canllawiau manylach i’w gweld ar ein wefan: Cyhoeddiadau'.  

Neilltuwch le’n gynnar:  Byddwn yn trefnu i grwpiau neu ddosbarthiadau ymweld ar ddydd Mercher pan fyddwn ar gau i’r cyhoedd. Oherwydd prinder lle, dim ond 20 o ddisgyblion all ddod i bob sesiwn dosbarth.Cynllunio eich Ymweliad: Dywedwch wrthym sut yr hoffech i’ch disgyblion elwa o’r ymweliad. Ffoniwch neu e-bostiwch neu galwch heibio os yw hynny’n bosibl.

Rhowch ganllawiau i’r disgyblion cyn yr ymweliad. Gofynnwch iddynt barchu’r dogfennau gwreiddiol y byddant yn eu trin ac eglurwch y rheolau i’w dilyn rhag eu difrodi: rhaid i’w dwylo fod yn lân, ni chaniateir bwyd, diod na fferins yn yr ystafell chwilio a rhaid defnyddio pensil i wneud nodiadau. 

Y tu ôl i’r llenni: Gallwn hefyd dywys y disgyblion ar daith o amgylch yr ystafelloedd diogel a’r stiwdio gadwraeth yn Archifdy Sir y Fflint. Sylwch na fydd hyn yn bosibl oni bai bod digon o staff ar gael ac nid yw’r daith yn addas ar gyfer plant dan 7 oed.

Sesiynau gwyll: Gellir trefnu sesiynau ar ôl ysgol i grwpiau o athrawon o ysgolion unigol neu ysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth.

 

Cysylltu â ni - I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch: Sue Millward, E-bost: archives@flintshire.gov.uk

 

Ymweld ag Archifdy Sir y Fflint 

Ffurflen trefnu ymweliad ysgol (pdf.doc 22.5KB ffenestr newydd)