Hafan > Preswyl > Ysgolion > School Meals > Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Uwchradd

Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Uwchradd

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd a gaiff eu paratoi yn ôl Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maeth)(Cymru)2013.
Blas am Oes Llywodraeth Cymru. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod ein holl fwydlenni’n cynnig bwydydd cytbwys a maethlon, fel rhan bwysig a hanfodol o fywyd ysgol.

Mae bwyta prydau iach a chytbwys o ran maeth yn hybu twf a datblygiad pobl ifanc, yn eu helpu i ganolbwyntio, ac yn gwella’u perfformiad a’r modd y maent yn cyfrannu drwy gydol y diwrnod yr ysgol.

Talu Heb Arian Parod
Mae Ysgolion Uwchradd yn gweithredu system sy’n caniatáu i rieni/warcheidwaid dalu am eu prydau ysgol. Caiff y siec ei chofnodi ar gyfrifiadur gan Gogydd yr Ysgol a chaiff cyfrif y disgybl ei gredydu â’r swm. Nid ydym yn defnyddio cofnodyddion arian yn yr Ystafell Fwyta – yn lle hynny mae’r disgybl yn dewis ei fwyd o’r llecyn arlwyo ac yn mynd ag o i un o’n ‘Padiau Til’, ble mae aelod o’r staff yn bwydo beth y mae’r disgybl wedi’i ddewis i mewn, a chaiff y swm ei ddebydu’n awtomatig o’u cyfrif. Mae’r disgybl yn gallu gweld balans ei gyfrif wrth y ‘Pad Til’ hefyd. Mae disgyblion yn gallu rhoi arian i mewn i’w cyfrif hefyd trwy ddefnyddio un o’r Unedau Ailwerthuso electronig, sydd wedi’u lleoli trwy’r ysgol i gyd. Mae’r disgybl yn rhoi ei fys ar y darllenydd sydd wedi’i osod yn y peiriant, yn rhoi ei arian i mewn a chaiff y cyfrif ei gredydu’n awtomatig.Manteision Arlwyo Heb Arian Parod: mae’n lleihau amseroedd ciwio, yn dileu bwlio, gall Rhieni ofyn am wybodaeth os oes ganddynt bryderon ynghylch arferion bwyta a gallant fod yn siŵr os ydynt yn talu â siec neu ar-lein fod yr arian yn cael ei wario yn yr Ysgol ac nid yn y siop!

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.