Hafan > Preswyl > Ysgolion > Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Fframwaith Polisi ar Gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Ebrill

Nod y polisi hwn, a’r dulliau y mae’n ei hybu, yw sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn Sir y Fflint y nodir bod ganddynt anghenion addysgol arbennig yn cael gymaint o gyfleoedd addysgol ag y bo modd. Cyflawnir hyn drwy gynnig addysg berthnasol a buddiol i bob plentyn; addysg a gynllunnir i’w galluogi i gael eu cynnwys yn y gymdeithas y maent yn cyfrannu ati ac yn manteisio ohoni, ac i’w galluogi i gymryd rhan lawn ynddi.

Fframwaith Polisi i Blant ag Anghenion Ychwanegol

 

Gwasanaeth Ymddygiad a Chefnogaeth Presenoldeb

Cefnogi Ymddygiad Positif mewn Ysgolion

Mae hyrwyddo ymddygiad positif mewn ysgolion yn dibynnu ar ystod o ffactorau y gall ysgolion eu hyrwyddo yn systematig. Mae'r rhain yn ymwneud ag arweinyddiaeth y pennaeth, staff a'r llywodraethwyr, i ba raddau y mae'r cwricwlwm eang ac academaidd yn diwallu anghenion yr holl ddisgyblion, ethos yr ysgol, ymdeimlad o gymuned yn yr ysgol a thyrngarwch ac ymddiriedaeth y disgyblion a'r rhieni tuag at yr ysgol. Yn fwy penodol:

 • Dylai pob disgybl gael mynediad at gwricwlwm eang a chytbwys o'r safon uchaf. Dylai fod yn wahaniaethol i gymryd mannau cychwyn, galluoedd ac anghenion gwahanol y dysgwyr i ystyriaeth er mwyn eu hysgogi, cynyddu eu hunanhyder a rhoi ymdeimlad o gyflawniad iddynt.
 • Dylai ysgolion gael ystod o weithgareddau sy'n meithrin ei ethos a'i ysbryd cymunedol, er enghraifft gweithgareddau diwylliannol, cymunedol neu chwaraeon, sy'n cynnwys a chynorthwyo pob disgybl gan gynnwys y rheiny sydd â phroblemau emosiynol ac ymddygiadol.
 • Dylai pob ysgol lunio polisi cymorth ymddygiad a'i adolygu'n rheolaidd. Dylai'r polisi gynnwys fframwaith rheolau ac eithriadau a ddefnyddir yn rheolaidd a chyson ar draws yr ysgol. Dylai'r polisi werthfawrogi ac amddiffyn disgyblion unigol a chynnwys mesurau i wrthwynebu bwlio.
 • Dylai pob un o'r athrawon feddu ar sgiliau priodol i reoli ymddygiad positif. Hefyd byddai o gymorth pe bai gan rhai aelodau o staff sgiliau uwch mewn cymorth ymddygiad. Dylai ysgolion ofalu bod hyfforddiant ar gael yn ôl yr angen.
 • Dylai ysgolion weithio'n adeiladol gyda rhieni. Dylai hyn gynnwys systemau cyfathrebu rheolaidd megis dyddiaduron gwaith cartref a chytundebau ysgol-cartref, yn ogystal â chyfathrebu a chydweithio cynnar mewn perthynas â phroblemau sy'n ymwneud ag emosiynau, ymddygiad, cymdeithasu neu bresenoldeb.
 • Dylid cefnogi disgyblion sydd â phroblemau emosiynol neu ymddygiadol neu gymdeithasol difrifol sy'n codi'n aml trwy ddefnyddio'r mesurau a nodir yn y Côd Ymarfer, trwy gynllun addysg unigol (CAU).

 Ffôn: 01352 703916

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth yw Seicolegydd Addysg?

Rydym yn raddedigion mewn seicoleg sydd wedi cymhwyso ac wedi gweithio fel athrawon cyn ennill cymhwyster proffesiynol pellach fel seicolegwyr addysg. Rydym i gyd yn siartredig, neu’n gymwys i fod yn siartredig, gyda’r Gymdeithas Seicoleg Brydeinig. Mae gan ein seicolegydd addysg cynorthwyol gefndir tebyg ond mae eto i ennill cymhwyster proffesiynol.

Rydym yn ymwneud â phob agwedd ar ddysgu, ymddygiad a datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc.

Beth ydym yn ei wneud?

Mae pob seicolegydd addysg yn gweithio fel seicolegydd ‘wedi’i enwi’ ar gyfer nifer o ysgolion a mannau addysgu eraill yn Sir y Fflint. Treulir canran uchel o’n hamser yn gweithio gyda nhw ar yr hyn mae nhw wedi’u blaenoriaethu.

Rydym yn gweithio gyda

 • staff mewn lleoliadau addysg
 • rhieni
 • pobl o asiantaethau eraill
 • swyddogion o’r Gyfarwyddiaeth Addysg a
 • phlant a phobl ifanc.

Rydym yn gweithio ar sail ymgynghorol drwy gynorthwyo oedolion i ganolbwyntio ar atebion posibl i’r problemau a’r pryderon sydd ganddynt ynghylch y bobl ifanc yn eu gofal.

Rydym yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, yn unigol ac mewn grwpiau e.e. arsyllu ac asesu, ymyrru’n therapiwtig a chynorthwyo pobl ifanc i leisio’u barn.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff mewn lleoliadau addysg ar agweddau ar ddysgu, ymddygiad a datblygiad plentyn.

Rydym yn cynghori’r awdurdod lleol ar nifer o bolisïau a mentrau ac yn cefnogi’r awdurdod yn gyffredinol wrth iddo ymgymryd â’i ddyletswyddau a chyfrifioldebau gan gynnwys asesiadau statudol o blant ag anghenion addysgol arbennig.

Neulltïr rhan o amser rhai o aelodau ein tîm ar gyfer gwaith mewn meysydd arbennig megis:

 • ymddygiad, anawsterau emosiynol a chymdeithasol
 • gwaith blynyddoedd cynnar
 • awtistiaeth.

Beth os yw pethau'n mynd o'i le?

Os ydych yn anhapus neu’n bryderus ynghylch y gwasanaeth a gawsoch gennym neu os oes gennych gwyn:

 • Cysylltwch â’r seicolegydd addysg penodol
 • Os nad yw hyn yn eich bodloni cysylltwch â’r Prif Seicolegydd Addysg
 • Os nad yw hyn yn datrys pethau’n foddhaol cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech siarad gydag aelod o’r gwasanaeth cysylltwch â ni drwy e-bost, ar y ffôn neu drwy lythyr a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6ND

Ffôn: 01352 704102

Saesneg Fel Iaith Ychwanegol

Mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn gweithredu’n bennaf mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gan gynnig cefnogaeth Iaith Saesneg i ddisgyblion o gefndiroedd ethnig lleiafrifol. Mae’r Gwasanaeth yn delio’n ddieithriad â dysgwyr unigol h.y. mae’n bosib mai un plentyn yn unig sydd yn yr ysgol o gymuned ieithyddol neu grwp ethnig.

Ganed mwyafrif helaeth y disgyblion yn yr ardal a byddant yn treulio’u bywyd yma. Mae rhai eraill wedi dod am gyfnod dros dro a byddant yn aros am 5/7 mlynedd oherwydd ymrwymiadau gwaith eu rhieni.

Rhoddir gwerth ar ddwyieithrwydd yng Nghymru ac fe’i ystyrir yn fantais, yn ddeallusol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae hyn yr un mor bwysig ar gyfer bod yn ddwyieithog mewn Saesneg a iaith sydd heb fod yn iaith Ewropeaidd, ynghyd a Saesneg a iaith Ewropeaidd. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos y gall cynnydd academaidd a deallusol plant elwa o fod yn ddwyieithog.

Wrth reswm, mae nifer yr ieithoedd a siaredir yn yr ardal yn amrywio, ond dros y blynyddoedd mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol wedi cynorthwyo disgyblion a oedd yn siarad yr ieithoedd a ganlyn:

Ieithoedd Cyntaf

Affricaneg, Almaeneg, Arabeg, Assameg, Bengaleg, Cantoneg, Coreeg, Daneg, Eidaleg, Fietnameg, Filipineg, Ffrangeg, Groeg, Gwjarati, Hakka, Hausa, Hindi, Isalmaeneg, Malaialam, Mandarin, Msenga, Murateg, Portiwgaleg, Pwnjabeg, Pwshtw, Pwyleg, Rwsieg, Sbaeneg, Siapaneg, Singhaleg, Swedeg, Sylheteg, Tami, Thai, Twrceg, Wcraneg, Wrdw,Yorwba.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Saesneg fel Iaith Ychwanegol, Cyngor Sir y Fflint, Yr Wyddgrug.

Ffôn: 01352 703916

Gwasanaeth Cymorth Cynhwysiant

Nod y Gwasanaeth yw gofalu bod holl blant ac ieuenctid Sir y Fflint yn cael gofal priodol, a’u bod yn elwa’n llawn o’r cyfleoedd addysgol sydd ar gael (yn cynnwys addysg heblaw’r hyn a ddarperir mewn ysgolion), er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial. Mae’r Gwasanaeth yn cynnig cymorth lles graenus a phroffesiynol i bobl ifanc, eu rhieni, eu teuluoedd a’u hysgolion.

Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan annatod o Wasanaeth Cynhwysol Cyngor Sir y Fflint.

Y Gwasanaeth a ddarperir

Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan o’r modd y mae’r AALl yn ymateb yn llawn a hyblyg i anghenion lles plant y sir.

Yn ôl Deddf Addysg 1996 a Deddf Plant 1989 mae gan y Gwasanaeth ddyletswydd i gloriannu lles plant a’u teuluoedd, a chefnogi ‘plant mewn angen’. Y nod yw ymyrryd yn gynnar yn y dydd, o ran rhieni ac ysgolion, i atal plant rhag dioddef yn sgil ystod eang o broblemau addysgol a chymdeithasol. Mae’r Gwasanaeth yn cydweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin.

Mae swyddfa rheolwr a chynorthwy-ydd gweinyddol y Gwasanaeth yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug i ofalu bod modd i staff ysgolion, rhieni a disgyblion gysylltu’n rhwydd â hwy ac i hwythau ymateb pan fo angen. Mae swyddfeydd y Gwasanaeth yn yr ysgolion uwchradd – oddi yno maent yn gwasanaethu’r ysgolion cynradd sy’n bwydo’r ysgolion uwchradd, yn ogystal â phlant y dalgylch sy’n mynd i ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Mae staff yr ysgolion a gweithwyr asiantaethau eraill yn cyfeirio disgyblion at y Gwasanaeth, ac mae modd i’r disgyblion, neu eu rhieni, hefyd wneud hynny’n uniongyrchol.

Cymorth i'r Ysgol Gyfan

Mae’r Gwasanaeth yn cynnig:

 1. Cymorth, arweiniad a gwasanaeth ymgynghorol (trwy gyfrwng arweiniad a pholisïau’r AALl a’r Cynulliad) ynglyn â sut i wella presenoldeb yn yr ysgolion, prydlondeb a chynhwysiant. Bydd hefyd yn cynnal Arolwg Presenoldeb blynyddol.
 2. Cynorthwyo’r ysgolion i feithrin ethos sy’n rhoi pwyslais ar bresenoldeb rhagorol, a datblygu disgyblion i’w llawn potensial.
 3. Cydweithio gydag ysgolion ac asiantaethau eraill er mwyn hybu lles y plant.
 4. Cynorthwyo a chynghori ysgolion i weithredu eu polisïau disgyblu.
 5. Cynorthwyo ysgolion i weithredu Cytundebau Ysgol/Cartref, yn unol â Deddf Addysg 1997.

Cymorth i unigolion, a gwaith uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion

Dyletswydd rhieni yw gofalu bod eu plant yn cael eu haddysgu. Rôl y Gwasanaeth yw eu cynnal o ran lles eu plant, a’u presenoldeb yn yr ysgol. Dyma’r meysydd y mae gwaith y Gwasanaeth yn eu cwmpasu:

Gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion er mwyn datrys problemau a all arwain at absenoldeb

Pan fydd strategaethau’r ysgol i wella presenoldeb wedi methu, mae modd i’r Gwasanaeth gynghori a chynorthwyo rhieni er mwyn datrys problemau personol neu gymdeithasol – boed yn y cartref neu yn yr ysgol – a allai arwain at, neu waethygu, anfodlonrwydd disgybl neu absenoldeb. Rhaid cael caniatâd y rhieni cyn i’r gwasanaeth ddechrau gweithio gyda disgybl.

Mae nifer o bethau y gallwn ei wneud: ymweliadau cartref, trefnu cyfarfodydd rhwng y rhieni, y plant a’r staff addysgu, cymorth unigol i rieni a disgyblion, a’u galluogi i fanteisio ar gymorth priodol asiantaethau a gwasanaethau eraill.

Bydd y Gwasanaeth yn dwyn achos llys fel rhan o’r broses, yn hytrach na phan fydd popeth arall yn methu. Gwneir hynny ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, ac oherwydd pryder a fynegir gan Gwasanaeth. Y nod yw gofalu bod disgyblion mewn cyflwr addas i ddysgu, ac yn barod i dderbyn yr addysg a gynigir iddynt. Cyfrifoldeb yr AALl yw dwyn achos llys (Ysgrifennydd y Sir a’r Gwasanaeth).

Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig – cynnal staff yr ysgol, rhieni a disgyblion o ran adnabod trafferthion ymddygiad yn gynnar ac/neu ei reoli.

Gwahardd Disgyblion

Cynorthwyo staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a gwasanaethau cefnogi’r AALl i atal plant rhag cael eu gwahardd

Gofalu bod staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a’r llywodraethwyr yn gyfarwydd â’u dyletswyddau, eu hawliau a’u cyfrifoldebau pan fo ysgol naill ai’n ystyried neu wrthi’n gwahardd disgybl

Cynorthwyo o ran darparu addysg dros dro sydd, yn nhyb yr AALl, yn rhesymol, a gofalu bod disgyblion a waharddwyd yn cael addysg sefydlog cyn gynted ag y bo modd

Bwlio – cefnogi ysgolion, rhieni a disgyblion (boed y dioddefwr neu’r drwgweithredwr).

Plant sy’n cael eu haddysgu gan yr AALl mewn lle heblaw’r ysgol

Cynghori a chynorthwyo ysgolion, rhieni, disgyblion a’r AALl ynglyn ag asesu a darparu ar gyfer disgyblion na ellir eu haddysgu mewn ysgol prif ffrwd am reswm penodol, megis:eu bod wedi’u gwahardd yn gwrthod mynd i’r ysgol / ffobia salwch angen asesiad cyn eu rhoi mewn ysgol

Cynorthwyo rhieni, tiwtoriaid cartref, ysgolion a swyddogion yr AALl er mwyn ailgyfannu plant mewn ysgol ar sail llawn amser.

Cynghori, cynorthwyo a chefnogi Plant y Gofelir Amdanynt yn unol â Chylchlythyr 2/2001 Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Budd-daliadau Lles. Rhoi cymorth a chyngor ynglyn â:

Budd-daliadau’r AALl fel cinio ysgol rhad ac am ddim, cludiant, grantiau cynnal a grantiau dillad.

Budd-daliadau Tai, Budd-daliadau Gwladol, a ffynonellau ariannol lleol / elusennol a allai fod o gymorth.

Cyflogi disgyblion

Cynghori disgyblion, rhieni a chyflogwyr ynglyn â cheisio am drwydded os yw disgybl â rhan mewn perfformiadau, a cheisio am drwydded os yw disgybl yn cael ei g/chyflogi.

Ymateb pan wneir honiadau bod disgyblion yn cael eu cyflogi’n anghyfreithlon, a gweithredu’n briodol.

Gwneud ymholiadau pan wneir cais am drwydded metron ym maes plant mewn adloniant.

Gwaith Cymuned Rhyng-asiantaetholBod â rhan mewn gweithgareddau a gydnabyddir gan yr AALl sy’n hyrwyddo llwyddiant addysgol ac/neu les cymdeithasol ymhlith pobl ifanc, eu rhieni a’u teuluoedd.

Cyfranogi mewn gweithgorau amlddisgyblaethol a gydnabyddir gan yr AALl, a hyrwyddo strategaethau sy’n fanteisiol i blant a phobl ifanc, e.e. strategaethau’n ymwneud â gofalwyr ifanc, troseddau ieuenctid, a chamddefnyddio cyffuriau a sylweddau.

Monitro Plant o fewn ac y tu hwnt i ffiniau’r sir

Mynd ar drywydd plant a theuluoedd yn Sir y Fflint a’r tu hwnt.

Cynghori a chynorthwyo o ran darparu addysg i newydd ddyfodiaid yn y sir.

Cynorthwyo o ran rhoi gwybodaeth i Awdurdodau eraill yn ymwneud ag addysg plentyn neu faterion ‘amddiffyn plant’, neu ddosbarthu gwybodaeth a anfonir gan Awdurdodau eraill.

Clustnodir hanner diwrnod pob wythnos i’r Gwasanaeth weithio gyda phlant Teithwyr.

Dyma rhai o gyfrifoldebau statudol y Gwasanaeth:

Presenoldeb
Gwahardd Disgyblion
Amddiffyn Plant
Plant Cyflogedig

Amddiffyn Plant

Mae gwaith y Gwasanaeth yn cynnwys dod o hyd i blant sy’n cael cam, plant mewn angen, neu’r rhai sydd mewn perygl cael eu cam-drin.

Dilyn gweithdrefnau Pwyllgor Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Phwyllgor Amddiffyn Plant Sir y Fflint, cynorthwyo asiantaethau amddiffyn plant mewn perthynas â phlant sy’n wynebu risg, a mynychu cynadleddau ac adolygiadau achosion penodol.

Cynghori, cynorthwyo a chefnogi staff ysgolion, rhieni a phlant cyn i’r Gwasanaethau Plant fod â rhan, yn ystod eu hymyrraeth, ac wedi hynny, ac eirioli ar ran y plentyn.

Darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn.

Dilyn cyfarwyddyd Cylchlythyr 2000/2001 Cynulliad Cymru ynglyn ag addysg Plant y Gofelir Amdanynt.

D.S. Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys presenoldeb gwael yn y categori plant sy’n cael cam /plant sy’n achosi niwed iddynt hwy eu hunain.

Ffôn: 01352 704137

Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS)

Mae'r Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS) yn a ddarpariaeth ranbarthol sy'n cefnogi plant a phobl ifanc gyda gwrandawiad neu golli golwg, eu teuluoedd ac ysgolion ledled Wrecsam, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae'r gwasanaeth ar y cyd yn cael ei arwain gan Gyngor Sir y Fflint: Mae'r tîm yn cynnwys o un dysgu cynghorydd, chwech athrawon ymgynghorol, a pedwar gweithiwr allgymorth.

Mae'r tîm yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed.

Hyfforddiant sgiliau arbenigol yn cael ei ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc hynny sydd â cholled sylweddol synhwyraidd.

Gyda chymorth, cyngor ac arweiniad yn cael ei ddarparu ar gyfer teuluoedd, ysgolion ac asiantaethau eraill i ddarparu dull di-dor i ddiwallu anghenion unigolion a nodwyd.

Ffon: 01352 703917

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu

Mae'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu ac Iaith yn gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau lleferydd ac iaith sylweddol mewn nifer o ysgolion cynradd sydd wedi’u targedu.
Yn y tîm hwn, mae athro ymgynghorol a nifer o weithwyr NNEB sydd wedi cael hyfforddiant arbennig. Bydd yr athro ymgynghorol yn gwneud asesiad o oblygiadau addysgol yr anawsterau iaith a lleferydd ac yn darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i athrawon dosbarth. Mae'r tîm wedi'i leoli yng Cyngor Sir y Fflint, Yr Wyddgrug.
Ffon: 01352 703916

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol