Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Flintshire Trainees 2017 > Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?

Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?

Yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o weithwyr dan hyfforddiant i ddechrau yn hydref 2017. 

Mae Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn derbyn cymysgedd o hyfforddiant ac addysg mewn perthynas â gwaith. Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella’ch gwybodaeth a’ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd.

Yn Sir y Fflint, rydym yn recriwtio gweithwyr dan hyfforddiant yn ystod yr haf, fel eu bod yn barod i ddechrau gweithio a chofrestru yn y coleg fis Medi.  Mae'n ffordd wych i’r Cyngor ddatblygu pobl sydd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol. I chi, mae'n gyfle i gael profiad ymarferol a hyfforddiant yn y gwaith, wrth ennill cymwysterau yn y diwydiant. 

Gall prentisiaethau bara rhwng un a phedair blynedd, gan ddibynnu ar y cymhwyster. Fel arfer, bydd gweithwyr dan hyfforddiant yn y gwaith am bedwar diwrnod ac yn y coleg am un diwrnod pob wythnos. Mae hyn eto'n dibynnu ar strwythur y cymhwyster. 

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – wedi'u hanelu at y rhai sy'n gadael ysgol neu sy'n dychwelyd sydd â 5 TGAU (A*-C yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg neu Saesneg). Fel rheol bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn ymgymryd â fframwaith cymhwyster lefel 2/3 dros gyfnod o ddwy flynedd. (Gall gofynion o ran cymwysterau newid gan ddibynnu ar y lleoliad – am fwy o wybodaeth ar bob lleoliad, darllenwch yr adran Amlinelliad o’r Lleoliad yn y Llyfryn Recriwtio)

Profiad Gwaith
Bydd eich profiad yn y gweithle yn golygu gwneud gweithgareddau sy'n berthnasol i'r cymhwyster yr ydych yn ei wneud. Byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd canlynol:
• Cyfathrebu â chydweithwyr a chwsmeriaid 
• Gweithio fel tîm• Dod i ddeall Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
• Profiad gwaith penodol yn yr alwedigaeth berthnasol rydych wedi’i dewis.
Ar ben hyn i gyd byddwch yn cael eich talu!

Faint o dâl fyddwch yn ei gael?
Mae ein holl Weithwyr dan Hyfforddiant yn ennill yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol. Mae'r gyfradd/cyflog fesul awr yn dibynnu ar oedran. Dyma'r cyfraddau:
16 – 17: £4.05 yr awr neu £7,813.17 y flwyddyn 
18 – 20: £5.60 yr awr neu £10,803.40 y flwyddyn
21 – 24: £7.05 yr awr neu £13,600.71 y flwyddyn
25 oed a hŷn: £7.50 yr awr neu £14,468.85 y flwyddyn

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol