Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Polisi Casglu Gwastraff Drafft

Polisi Casglu Gwastraff Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi casglu gwastraff presennol i wella ei berfformiad a sicrhau arbedion hanfodol.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion Sir y Fflint am y lefel o ailgylchu a gesglir trwy gasgliadau ymyl y ffordd wythnosol sydd wedi golygu bod y sir yn y chwartel uchaf yng Nghymru.

Mae ffigyrau cyfredol ar gyfer 2015/16 yn dangos cyfradd ailgylchu gyffredinol o 58%, sy'n flwyddyn eithriadol i Sir y Fflint.

Er mwyn sicrhau bod perfformiad yn parhau i wella a hefyd i gyflwyno'r mesurau arbedion ariannol hanfodol sydd eu hangen fel rhan o her y Cyngor Sir i ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd gwerth £18 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, mae'r polisi yn cael ei adolygu i gyflwyno nifer o newidiadau, yn y meysydd canlynol:

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC)

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn darparu saith Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) ar draws y Sir. Mae'r CAGC yn ategu ein gwasanaethau casgliad ymyl y ffordd ond maent yn rhan o'r gwasanaeth lle mae perfformiad ailgylchu yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff mwy o faint y Cyngor yn perfformio'n llawer gwell na'r rhai sydd â lle cyfyngedig gan y gallant gynnig mwy o gyfleoedd ailgylchu. Nid yw rhai o safleoedd presennol y Cyngor yn ddigon mawr i ddarparu gwasanaeth llawn ac, mewn ymdrech i wella perfformiad cyffredinol drwy gyfeirio defnyddwyr at y safleoedd mwy, mae'r Cyngor Sir wedi gwneud penderfyniad i gau Canolfan Ailgylchu'r Hob, sef y safle sy'n perfformio waethaf gyda'r nifer lleiaf o ymwelwyr. Ar yr un sail y bydd Canolfannau Ailgylchu Cei Connah a'r Fflint ar agor tridiau'r wythnos yn unig yn y dyfodol i adlewyrchu'r adegau pan fydd y safleoedd yn cael eu defnyddio fwyaf.

Bydd y safleoedd sy'n weddill yn yr Wyddgrug, Bwcle, Sandycroft a Maes-glas yn gweld mwy o staff, a'u rôl fydd hyrwyddo ethos 'ailgylchu'n gyntaf'. Bydd sgipiau ailgylchu ychwanegol yn cael eu cyflwyno i gymryd lle'r sgipiau gwastraff cyffredinol, gan y bydd yr holl wastraff ddaw i'r CAGC yn cael eu harchwilio er mwyn sicrhau bod yna fwy yn ailgylchu. Bydd y cynllun trwydded fan presennol yn cynnwys rheolau llymach.

Casgliadau biniau a fethwyd

Mae'r Cyngor Sir yn cynnal 264,000 o gasgliadau gwastraff ac ailgylchu bob wythnos. Yn anochel bydd nifer fechan o gasgliadau'n cael eu methu. Gall y rhain naill ai gael eu methu gan y criw casglu, ond mae llawer oherwydd nad yw trigolion wedi rhoi eu gwastraff allan ar amser. Mae'r gost o ddychwelyd ar gyfer y biniau hyn yn £150,000 y flwyddyn.

O 1 Mai eleni, bydd trefniadau newydd yn eu lle. Bydd y rhain yn cynnwys cyflwyno 'is-fformon' ar bob prif rownd casglu, a'u cyfrifoldeb fydd cofnodi pob ffordd neu stryd yn electronig unwaith y bydd y casgliad gwastraff wedi cael ei gwblhau. Ni fydd y Cyngor Sir bellach yn dychwelyd ar gyfer casgliadau y rhoddwyd gwybod eu bod wedi'u methu unwaith y cofnodwyd bod y stryd honno wedi'i chwblhau. Gofynnir i drigolion ddefnyddio'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf neu roi eu gwastraff allan ar y diwrnod casglu arferol nesaf.

Gwasanaeth Gwastraff Gardd

Gan nad oes dyletswydd statudol i ddarparu Casgliad Gwastraff Gwyrdd, mae llawer o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr nawr yn codi tâl ar eu preswylwyr ar gyfer casglu pob gwastraff gardd. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn parhau i gasglu un bin brown. Fodd bynnag, ar gyfer unrhyw finiau ychwanegol gan drigolion, bydd tâl blynyddol yn cael ei gyflwyno o fis Mawrth eleni. Yn ogystal, bydd y Cyngor yn lleihau ei ffenestr casglu ar gyfer gwastraff gardd rhwng 30 Tachwedd a 1 Mawrth, gan nad yw llawer o'r trigolion yn defnyddio'r gwasanaeth dros gyfnod y gaeaf. Ni fydd unrhyw newidiadau yn amlder y casgliadau bin du, ailgylchu a bwyd.

Casgliadau gwastraff swmpus

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ​​sy'n costio tua £200,000 y flwyddyn. Codir tâl bychan o £15 i'r cwsmer, i gasglu hyd at bum eitem, gyda thrigolion ar fudd-daliadau a phensiwn yn derbyn y gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn penderfynu a ddylid rhoi'r gorau i'r gwasanaeth atodol a chynyddu taliadau i adlewyrchu gwir gost y gwasanaeth.

Amnewid cynwysyddion ailgylchu

Mae'r Cyngor Sir wedi mynd a chynwysyddion ailgylchu newydd yn uniongyrchol at ddrws y trigolion yn y gorffennol. O 1 Mai, bydd cynwysyddion, megis y bocs glas a'r bagiau ailgylchu, yn dal i gael eu darparu yn rhad ac am ddim, ond bydd angen i breswylwyr eu casglu o rwydwaith o safleoedd ar draws y Sir. Bydd danfoniadau uniongyrchol at y drws yn parhau ar gyfer y rhai a gofrestrwyd fel rhai sydd angen casgliad a gynorthwyir, yn ogystal â dosbarthu biniau olwyn brown a du.

Casgliadau 7 diwrnod

Yn ystod yr haf, mae'r Cyngor yn bwriadu cynyddu nifer y casgliadau o dai ar ddydd Sadwrn, ynghyd â nifer fach o eiddo gwledig yn cael casgliadau ar ddydd Sul. Mae hyn yn dilyn lansio casgliadau chwe diwrnod ar gyfer gwastraff ac ailgylchu ym mis Tachwedd 2011. Mae'r gwasanaeth wedi cael derbyniad da gan drigolion yn yr ardaloedd lle mae wedi cael ei gyflwyno.

 

Mae’r polisi ar ei hynt drwy brosesau craffu’r Cyngor a chaiff ei gyflwyno gerbron y Cabinet ar 21 Ebrill 2015 i’w gymeradwyo.

Mae’r polisi drafft i’w weld yma (pdf yn agor mewn ffenestr newydd). 

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol