Gwersi Nofio

Cynllun ‘Aqua Passport’

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithredu Cynllun Dysgu Nofio ‘Aqua Passport’.

Mae’r cynllun arloesol hwn wedi’i ddyfeisio gan Swim Wales mewn cysylltiad â Chwaraeon Cymru, ac mae’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Mae’n elfen allweddol o’r cynllun i gael pob plentyn yng Nghymru yn nofio’n hyderus erbyn iddynt gyrraedd 11 oed. Y weledigaeth yw fod plant heddiw yn mwynhau nofio a gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau, gan arwain at genedl iachach.

Mae ‘Aqua Passport’ yn cynrychioli llwybr di-dor o brofiad cyntaf baban yn y dŵr gydag oedolyn, i blant sy’n nofwyr medrus ac sy’n gallu parhau i wneud gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau.

Mae gan ‘Aqua Passport’ dair gwobr sydd wedi’u brandio’n amlwg: Sblash, Ton a Sgiliau.

Am fwy o wybodaeth am gynnwys y cynllun a meini prawf y gwobrau, edrychwch ar wefan:

Gwobrau 'Aqua Passport'

Sut i Trefnu Gwersi Nofio

I ofyn gwersi nofio, defnyddiwch y ddolen 'Cais Gwersi Nofio' isod ac â Cydlynydd Nofio yna bydd yn cysylltu â chi.

Isafswm oedran i ddechrau gwersi nofio:

 • Canolfan Hamdden Bwcle - 5 Mlynedd
 • Pwll Nofio Cei Connah - 4 Blynyddoedd
 • Canolfan Hamdden Treffynnon - 3 Blynyddoedd
 • Jade Jones Pafiliwn y Fflint - 3 Blynyddoedd
 • Canolfan Hamdden yr Wyddgrug - 5 Mlynedd

Gwers Nofio Cwrs Dyddiadau 2016:
Cwrs 43, 4 Ionawr - 13 Mawrth 2016
Cwrs 44, 14 Mawrth - 22 Mai 2016
Cwrs 45, 23 Mai - 31 Gorffennaf 2016
Cwrs 46, 1 Awst - 9 Hydref 2016
Cwrs 47, 10 Hydref - 18 Rhagfyr 2016

Isod mae gwybodaeth y mae angen inni gan rieni i ychwanegu enw eu plentyn i'r gwersi nofio rhestr aros. A fyddech cystal â darparu hyn wrth ofyn am gwersi: - 

 1. Enw Plentyn
 2. Dyddiad Geni
 3. Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)
 4. Rhif Ffôn Cyswllt
 5. E-bost Cyswllt
 6. Nofio Plant Gallu
 7. Safle Pwll Nofio a Ffefrir ar gyfer eich Plentyn i Fynychu Gwersi
 8. Iaith rwyt ti eisiau am gwersi ( Saesneg neu Cymraeg) 

Gwersi nofio troi'r cyfrwng Cymraeg

Mae gan Gyngor Sir y Fflint sawl canolfan hamdden ac mae'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau ym mhob un. Ar hyn o bryd, mae gwersi nofio cyfrwng Cymraeg, ar bob lefel (Ton 1 hyd at Don 6), ar gael o fewn y sir.  Mae'r rhaglen gyfredol isod. Mae galw am wersi nofio cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu a byddwn yn parhau i gynyddu'r nifer o sesiynau er mwyn cwrdd y galw. 


Canolfan Hamdden Treffynnon                                                                                      
Dydd Mawrth 4.15pm - Ton 3                                                                                                  
Dydd Mawrth 5.15pm - Ton 1 / Ton 2                                                                                        
Dydd Mawrth 5.45pm - Ton 1 / Ton 2 

Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug                                                                                    
Dydd Mercher 4.45pm - Ton 1 / Ton 2                                                                                
Dydd Mercher 5.15pm - Ton 1 / Ton 2

Pafiliwn Jade Jones Y Fflint 
Dydd Iau 3.45pm - Ton 1 / Ton 2 
Dydd Iau 4.15pm - Ton 3 / Ton 4 
Dydd Iau 4.45pm - Ton 5 / Ton 6


Cysylltwch â Gwasanaethau i Gwsmeriaid Adran Hamdden Cyngor Sir y Fflint ar 01352 702437.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma, emma@menterfflint.cymru neu ffonio 01352 744040.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.

Talu Ar-Lein

Mae’r Gwasanaethau Hamdden yn falch o roi cyfle i rieni / gofalwyr dalu ar-lein am wersi nofio i blant.

Os ydych am dalu ar-lein am y cwrs nesaf o 10 o wersi nofio, rhaid i chi wneud hynny rhwng Wythnos 3 a 7 o’r cwrs presennol.

Darllenwch y ‘Canllawiau Fesul Sgrin’ (gweler y dogfennau defnyddiol) cyn mynd ati i dalu ar-lein:

Bydd gofyn i chi Aelod ID eich plentyn a Rhif PIN Personol er mwyn Mewngofnodi i ein system archebu ar-lein.

Sut mae cael Aelod ID fy mhlentyn a Rhif PIN Personol?

E-bost leisure.bookings@flintshire.gov.ukneu ffoniwch 01352 702430 (Dydd Llun-Dydd Gwener, 9:00-17:00) rhoi i ni gyda rhif cerdyn actif eich plentyn ac mae cyfeiriad e-bost dilys. Mae'r rhif cerdyn actif yn dechrau 'FLS' ac wedi ei leoli o dan y cod bar.

Yn anffodus, ni allwn ddarparu Aelod ID eich plentyn a Rhif PIN Personol heb rif eich cerdyn actif a chyfeiriad e-bost dilys.

Os ydych yn awr yn barod i dalu ar-lein am wersi nofio i’ch plentyn, dilynwch y ddolen isod i fynd i’r sgrin mewngofnodi a dechrau’r broses o dalu:

Tâl Ar-lein

Menter Nofio Am Ddim i’r Lluoedd Arfog

Cynllun a Chefndir

Yng nghyfarfod Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng Nghaerdydd ddydd Gwener, 25 Medi 2015, bu i aelodau etholedig o bob awdurdod lleol yng Nghymru roi cymeradwyaeth unfrydol i’r cynnig gan Lywodraeth Cymru i gynnig sesiynau nofio am ddim mewn canolfannau hamdden cyhoeddus enwebedig i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd ar absenoldeb.

Yn Sir y Fflint, mae’r fenter hon ar gael mewn pump o byllau nofio ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug yn ystod sesiynau nofio cyhoeddus yn unig.*

Mae Menter Nofio Am Ddim y Lluoedd Arfog wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i weithredu a chefnogi’r cynllun tan 31 Mawrth 2017.

Cymhwyster a Chwmpas

Yn dilyn y penderfyniad a basiwyd gan Gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cytunodd aelodau etholedig y bydd y fenter ar gael yn unig i ‘gyn-filwyr’ a ‘phersonél lluoedd arfog sydd ar absenoldeb’ sy’n byw yng Nghymru. Ni fydd y fenter ar gael i briod/partneriaid, teulu na ffrindiau.

Rhaid i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd am fanteisio ar y fenter nofio am ddim feddu ar Gerdyn Braint Amddiffyn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Ni fydd unrhyw un heb gerdyn yn cael nofio am ddim nes iddynt brynu cerdyn gan Wasanaeth Gostyngiadau Amddiffyn y Weinyddiaeth Amddiffyn sydd ar gael ar wefan www.defencediscountservice.co.uk

Bydd angen i aelod o dderbynfa’r Ganolfan Hamdden weld a gwirio’r cerdyn hwn ar eich ymweliad cyntaf cyn gosod tanysgrifiad yn erbyn eich cyfrif i’ch galluogi i fanteisio ar y fenter nofio am ddim.

*gall amseroedd sesiynau nofio cyhoeddus amrywio’n dibynnu ar archebion felly gwiriwch gyda’r ganolfan i osgoi cael eich siomi.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol